Gällande detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser

I kartorna på sidan hittar du gällande detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser.

Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan. I många fall finns bara plankartan publicerad. Övriga planhandlingar kan innehålla personnamn som inte får publiceras på grund av dataskyddsförordningen, GDPR. Dessa handlingar kan du beställa hos Planenheten.

Karta med gällande detaljplaner som vunnit laga kraft

Skriv in adress i sökrutan i kartan eller zooma in till området. Klicka på området i kartan. I informationsrutan som dyker upp klicka på "Länk till plan".

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är det första steget i processen att ta fram en detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen ansvarar för att ta fram en detaljplan när det ska byggas i ett område. Detaljplanen bestämmer var nya hus kan placeras och hur de kan utformas. Detaljplanen ger en laglig rätt att bygga det som planen reglerar.

Innan ett arbete med en detaljplan startar kan kommunen göra ett planprogram. Programmet utreder förutsättningar och tar fram mål för det som ska byggas. Vid behov visar programmet också en översiktlig struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Oftast görs program för ett större område än den aktuella detaljplanen för att visa förutsättningar för bebyggelse i ett bredare perspektiv.

Syftet med planprogrammet är att ge den som påverkas av utvecklingen möjlighet att tycka till i ett tidigt skede. På så sätt får kommunen ett bredare beslutsunderlag. Programmet blir ett stöd när kommunen gör detaljplaner inom programområdet.

När ett förslag till planprogram tagits fram ställs det ut för samråd. Under samrådstiden kan förvaltningar, myndigheter, verksamheter, fastighetsägare, boende, föreningar och besökare lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter sammanställs och handlingarna justeras vid behov. Planprogrammet godkänns i samhällsbyggnadsnämnden.

Karta med godkända planprogram

Skriv in adress i sökrutan i kartan eller zooma in till området. Klicka på området i kartan. I informationsrutan som dyker upp klicka på "Länk till plan".

Gällande områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan.

Karta som visar områdesbestämmelser

I kartan ser du vilka områden som har områdesbestämmelser. Zooma in i kartan och klicka i ett markerat fält. I informationsrutan som dyker upp klicka på "Länk till områdesbestämmelse".

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 juli 2024