Detaljplaneprocessen

Här kan du läsa mer om de olika stegen när en detaljplan tas fram med standardförfarande.

Detaljplaneprocess för standardförfarande

Här kan du läsa mer om de olika stegen när en detaljplan tas fram med standardförfarande.

1Ansöka om planbesked

Planbeskedet är första steget i arbetet att ta fram en detaljplan. Det är grunden för det fortsatta arbetet.

Läs mer om planbesked

Läs mer om upphävande av tomtindelning

2Planförslag utarbetas

Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar att ett planarbete ska påbörjas. Därefter startar planarbetet och ett förslag till detaljplan tas fram.

3Samråd

Detaljplaneförslaget skickas ut på samråd till sakägare som berörs av förslaget och till remissinstanser. Samrådstiden är minst tre veckor. Förslaget finns utställt på kommunens webbplats och i Värjans utställningshall, Alva Myrdals gata 5.

Det är under samrådet du har störst möjlighet att kunna påverka detaljplanen. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga för detaljplanens innehåll och utformning.

För att i ett senare skede ha rätt att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen måste du ha lämnat skriftligt yttrande under samrådet eller senast under granskningen.

4Granskning

Efter samrådstiden sammanställs de synpunkter som kommit in. Dessa ställs senare ut tillsammans med granskningshandlingarna. Om det finns skäl ändras detaljplaneförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. I samrådsredogörelsen ges också förklaring till varför vissa synpunkter inte beaktats.

Om du fortfarande har synpunkter på detaljplanen under granskningstiden ska du lämna dessa skriftligen till planavdelningen. Dina synpunkter måste vara skriftliga för att du senare ska ha rätt att överklaga kommunens beslut om att anta detaljplanen. Synpunkter som lämnats under samrådet behöver inte upprepas.

Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna och redovisas i ett granskningsutlåtande. Det skickas till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda och redovisas tillsammans med antagandehandlingarna. Om förslaget får omfattande förändringar efter granskningen ställs detaljplanen ut för granskning på nytt.

5Antagande

Efter granskningen antas detaljplanen om marken anses lämplig för det som föreslås i planförslaget. Planförslaget antas av samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Antagandet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla på eskilstuna.se.

Om ingen överklagar detaljplanen vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla efter tre veckor. När detta skett kan bland annat fastigheter bildas som överensstämmer med den nya detaljplanen och bygglov kan ges enligt detaljplanen.

6Tre veckors överklagandetid

Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet. Det måste göras inom tre veckor från dagen beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla på eskilstuna.se. Detaljplanen överklagas till Mark- och miljödomstolen och därefter till Mark- och miljööverdomstolen.

7Laga kraft

Om ingen överklagar detaljplanen vinner den laga kraft och börjar gälla efter tre veckor. När detta skett kan bland annat fastigheter bildas som överensstämmer med den nya detaljplanen och bygglov kan ges enligt detaljplanen.

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 11 januari 2024