Stadsplanering bidrar till att utveckla Eskilstuna till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Vi tar fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner.

Översiktsplanen vägleder hur kommunens mark och vatten i stora drag ska användas i framtiden. Översiktsplanens tankar blir tydligare och mer ingående i detaljplaner. Detaljplanen ligger sedan till grund för beslut om bygglov.

Stadsutvecklingswebben

På stadsutvecklingswebben finns information om översiktlig planering som:

  • Trafikplanering (trafikplan, kollektivtrafikplan, cykelplan, parkering, rapporten Trafiken i Eskilstuna, resvaneundersökning - RVU)
  • Grönplan
  • Arkitekturprogram
  • Utvecklingsplaner
  • Trafik- och mobilitetsplan

På stadsutvecklingswebben hittar du också alla pågående planarbeten.

Enheten för strategisk planering på samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi jobbar med översiktlig fysisk samhällsplanering – översiktsplan, stadsutvecklingsprojekt, arkitektur och gestaltad livsmiljö. På utvecklingsenheten finns Eskilstuna kommuns stadsarkitekt. Stadsarkitektens roll är att:

  • lyfta vikten av arkitektur och goda gestaltade livsmiljöer
  • vara ett stöd för kommunens förvaltningar
  • möta byggaktörer och invånare i stadsbyggnadsprocessen

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Planenheten

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 maj 2023