Planavgifter

Information om avgifter som tas ut i samband med detaljplanearbeten.

Här nedan hittar du information om:

 • avgift för planbesked
 • planavgift som tas ut vid bygglov
 • planavgift som tas ut i samband med planarbete enligt avtal

Avgift för planbesked

För planbesked tar vi ut ett självkostnadspris. Kostnaden beror på hur stort projektet är. Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked - även vid avslag.

Avgift

Typ av projekt

mPBB

PF

mBPP*PF

Enkelt/mindre projekt*

47,60 kr

200

9 520 kr

Medelstort projekt**

47,60 kr

300

14 280 kr

Stort projekt**

47,60 kr

400

19 040 kr


Avgift för planbesked räknas ut enligt formeln: mPBB * PF.

 • mPBB = Milliprisbasbelopp (för närvarande 47,60 kr)
 • PF = Planfaktor

Planfaktor är beslutad av Kommunfullmäktige. Den följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på plan- och bygglovstaxa 2011.

*Enkel/mindre projekt

Projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

 • Ny- eller tillbyggnad av bostadshus som omfattar högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 kvm eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
  markanvändning av samma karaktär.
 • Eventuellt planarbete antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

**Medelstort projekt

Avser projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

***Stort projekt

Projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 • Bostadsprojekt som omfattar mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt som omfattar mer än 5 000 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

När kostnaden för planarbetet inte tas ut via planavtal tas planavgift ut i samband med bygglov.

Priserna gäller för planarbete som påbörjats efter 1 juni 2011, och är baserade på 2021-års prisbasbelopp.

Enbostadshus, nybyggnad oberoende av storlek

68 600 kr

Enbostadshus, tillbyggnad >50 kvm

34 300 kr

Tillbyggnad <50 kvm

0 kr

Komplementbyggnad <50 kvm

0 kr

Planavgift som tas ut i samband med planarbete enligt avtal

Vid tecknande av avtal beslutas om avgift per timme eller enligt nedanstående beräkningsmodell.

Timkostnad är för närvarande 1 003 kr/tim.

Typ av planarbete

mPBB

N

PF

mPBB*N*PF

Nybyggnad

47,60 kr

1,20

220

12 566 kr

Tillbyggnad/Ändring

47,60 kr

1,20

100

5 712 kr

Upphävande av tomtindelning

47,60 kr

1,20

300

17 136 kr

Objektsfaktor (OF)

Bruttoarea m2

OF

Nybyggnad (kr)

Tillbyggnad/
Ändring (kr)

0-49

4

50 266

22 848

50-129

6

75 398

34 272

130-199

8

100 531

45 696

200-299

10

125 664

57 120

300-499

14

175 930

79 968

500-799

20

251 328

114 240

800-1 199

26

326 726

148 512

1 200-1 999

36

452 390

205 632

2 000-2 999

46

578 054

262 752

3 000-3 999

56

703 718

319 872

4 000-4 999

64

804 250

365 568

5 000-5 999

72

904 781

411 264

6 000-7 999

88

1 105 843

502 656

8 000-10 000

101

1 269 204

576 912

10 001-11 000

102

1 281 773

582 624

Planavgift räknas ut enligt formel: mPBB * N * OF * PF

 • mPBB = Milliprisbasbelopp (för närvarande 47,60 kr)
 • N = Justeringsfaktor för planavgift
 • OF = Objektsfaktor (enligt tabell nedan, beroende på objektets storlek i kvadratmeter, bruttoarea + öppenarea)
 • PF =planfaktor (nybyggnad=220. tillbyggnad=100, ändringar=100)

Ovanstående faktorer är beslutade av Kommunfullmäktige. De följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på plan- och bygglovstaxa 2011.

Planavdelningen

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 16 april 2021