Översiktsplan för Eskilstuna kommun

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering väger samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska både allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

Översiktsplan 2030

Eskilstuna kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 29 augusti 2013 och vann laga kraft 17 maj 2016.

Karta Översiktsplan 2030

Det finns många kartlager i översiktsplanens karta. Du kan tända och släcka lager för vad du vill se under respektive rubrik.

Pågående revidering av Översiktsplan 2030

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda i beslut om t.ex. bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell, behöver revideras eller behöver göras om i sin helhet.

Eskilstunas tillväxt har senaste åren överskridit satta prognoser. Under 2016 påbörjades en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. I september 2017 beslutades att översiktsplanen ska revideras.

Pernilla Lindström

Fysisk planerare

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2021