Gällande detaljplaner, planprogram och områdsbestämmelser

I kartorna på sidan hittar du gällande detaljplaner, planprogram och områdsbestämmelser.

Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan. I många fall finns bara plankartan publicerad. Övriga planhandlingar kan innehålla personnamn som inte får publiceras på grund av dataskyddsförordningen, GDPR. Dessa handlingar kan du beställa hos Planavdelningen.

Karta med gällande detaljplaner som vunnit laga kraft

Skriv in adress i sökrutan i kartan eller zooma in till området. Klicka på området i kartan. I informationsrutan som dyker upp klicka på "Länk till plan".

Vad är ett planprogram?

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram. För att få ett brett beslutsunderlag i ett tidigt skede utreds förutsättningar och visioner för det område som ska planläggas. Det visar hur och var tillkommande bebyggelse kan göras med hänsyn till trafik, vatten, natur- och kulturvärden.

Boende, sakägare, exploatörer och allmännheten får möjlighet att påverka förslaget genom att lämna synpunkter under planprocessen.

När planprogrammet är godkänt är det ett underlag för arbetet med detaljplanen. Programmet är inte en juridisk handling utan redovisar en politisk viljeinriktning med mark- och vattenanvändningen inom programområdet.

Karta med godkända planprogram

Skriv in adress i sökrutan i kartan eller zooma in till området. Klicka på området i kartan. I informationsrutan som dyker upp klicka på "Länk till plan".

Gällande områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan.

Karta som visar områdsbestämmelser

I kartan ser du vilka områden som har områdesbestämmelser. Zooma in i kartan och klicka i ett markerat fält. I informationsrutan som dyker upp klicka på "Länk till områdesbestämmelse".

Planavdelningen

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 27 april 2021