Stadsplanering

Stadsplanering bidrar till att utveckla Eskilstuna till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Vi tar fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner.

Översiktsplanen vägleder hur kommunens mark och vatten i stora drag ska användas i framtiden. Översiktsplanens tankar blir tydligare och mer ingående i detaljplaner. Detaljplanen ligger sedan till grund för beslut om bygglov.

Stadsutvecklingswebben

På stadsutvecklingswebben finns information om översiktlig planering som:

  • Trafikplanering (trafikplan, cykelplan, parkering, rapporten Trafiken i Eskilstuna, resvaneundersökning - RVU)
  • Grönplan
  • Arkitekturprogram
  • Utvecklingsplaner

På stadsutvecklingswebben hittar du också alla pågående planarbeten.

Utvecklingsenheten

Vi jobbar med översiktlig fysisk samhällsplanering – översiktsplan, stadsutvecklingsprojekt, arkitektur och gestaltad livsmiljö. På utvecklingsenheten finns Eskilstuna kommuns stadsarkitekt.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Planavdelningen

Vi jobbar med fysisk samhällsplanering – översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2021