Lantmäteri och fastigheter

När du behöver hjälp att ändra fastighetsgränser, bilda en ny fastighet eller rätt att använda någon annans mark, ansöker du om en lantmäteriförrättning.

Eskilstuna kommuns lantmäterimyndighet ansvarar för förrättningar och fastighetsregistret inom kommunen.

Bra att veta innan du ansöker om lantmäteriförrättning

Ta fram en karta över det område som berörs. Du måste bifoga karta med din ansökan. I Eskilstunakartan kan du ta fram kartunderlag utan kostnad. Sök på adress eller fastighetsbeteckning.

Om du vill ta reda på fastighetsbeteckningen för en fastighet använder du webbkartan, där du kan zooma och navigera. Klicka på ett område i kartan för att få upp fastighetsbeteckningen.

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller hens ombud med fullmakt.

Om flera äger en fastighet tillsammans måste alla delägare skriva under ansökan.

Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga även kopia av bouppteckningen och sökandens telefonnummer och mejladress.

Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva, är det viktigt att ansökan lämnas in inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig.

Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar dessa i original eller bestyrkta kopior.

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa till med att upprätta en överenskommelse.

Olika typer av lantmäteriförrättningar

Ny fastighet

När ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet kallas det för avstyckning. I samband med en avstyckning kan man bilda servitut eller gemensamhetsanläggning.

Den nya fastigheten kan göras fri från inteckningar. Det betyder att de pantbrev som finns i den ursprungliga fastigheten inte kommer att belasta den nybildade fastigheten.

Lagfart och värdeintyg

När avstyckningen är klar ansöker du om lagfart hos Inskrivningen på statliga Lantmäteriet. Du behöver bifoga ett värdeintyg som används för beräkning av stämpelskatt. Vanligen skrivs intyget av bank eller mäklare.

Illustration som visar avstyckning.

Fastighet och servitut

Fastighetsreglering är när en hel eller en del av en fastighet överförs till en annan fastighet. Det kan också innebära att ett servitut nybildas, ändras eller upphävs.

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja något på en annan fastighet. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat.

Illustration som visar fastighetsreglering.

Ny fastighet

En fastighet som ägs av två eller flera personer gemensamt kan delas så att varje ägare får en egen fastighet, det kallas klyvning.

Illustration som visar klyvning.

Ny fastighet

När två eller fler fastigheter som ägs av samma person/personer läggs samman till en ny fastighet kallas det sammanläggning.

Illustration som visar sammanläggning.

Allmän ledning

En rättighet för en allmän ledning, till exempel kommunalt vatten och avlopp.

Samverkan kring olika typer av anläggningar

Det är vanligt att fastigheter behöver samverka kring olika typer av anläggningar som till exempel väg, brygga, ett lokalt bredbandsnät eller ett gemensamt grönområde.

Gemensamhetsanläggning

För att lösa frågor kring förvaltningen kan vi hjälpa till att bilda en gemensamhetsanläggning. Vid förrättningen beslutas vilka behov som ska lösas gemensamt, vilka fastigheter som ska delta samt skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Samfällighetsförening

Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter. En samfällighetsförening bildas av lantmäterimyndigheten, normalt vid samma möte som gemensamhetsanläggningen bildas.

Delägarförvaltning

Delägarförvaltning är den form som gäller om inte en samfällighetsförening bildats. Denna förvaltningsform har visat sig fungera bättre vid mindre anläggningar med ett fåtal delägare. Behövs en samfällighetsförening bildas det av lantmäterimyndigheten efter ansökan.

Så här går det till

Utredning och beslut

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse. När en ansvarig lantmätare tilldelats ärendet kommer hen att kontakta dig.

Lantmätaren utreder om den sökta åtgärden är lämplig utifrån gällande lagstiftning och tittar på befintliga förhållanden som till exempel gränser. Hen beaktar planer, fastighets- och inskrivningsuppgifter samt kontaktar eventuella berörda rättighetshavare.

Under förrättningens gång tar lantmätaren kontakt med de myndigheter som berörs för att diskutera bland annat bygglov, utfartsvägar, strandskydd samt vatten och avlopp. Fältarbete eller sammanträde kan behövas ibland, i så fall kallas du av ansvarig lantmätare.

Därefter tar lantmätaren beslut i förrättningen och meddelar detta skriftligen. Beslutet kan överklagas. I de flesta fall är klagotiden fyra veckor från beslutsdatum.

Överklagande

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen genom att skriftligen skicka in ditt överklagande till lantmäterimyndigheten.

I annat fall kommer besluten att vinna laga kraft och registreras i fastighetsregistret och på registerkartan hos lantmäterimyndigheten.

Betalning

Ärendet kan komma att delfaktureras. Om så inte sker skickas fakturan efter registrering. Läs mer under "Hur mycket kostar det?" nedan.

Handläggningstid

Alla förrättningar har olika omfattning och svårighetsgrad och tar därför olika lång tid. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen.

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse. När en ansvarig lantmätare tilldelats ärendet kommer hen att kontakta dig.

Ärendet handläggs i turordning. Avstyckningar för nybyggnation prioriteras med en kötid på cirka 4–6 månader. I andra fall kan väntetiden vara upp till ett år, beroende på svårighetsgrad och komplexitet.

Beslut kan tas i ärendet när det är komplett. Därefter tar det fyra veckor innan beslutet får laga kraft. Då kan resultatet läggas in i fastighetsregistret. I och med detta är ärendet slutfört.

Beslutet kan överklagas. I de flesta fall är klagotiden fyra veckor från beslutsdatum. Läs mer om hur du överklagar under "Hur går en lantmäteriförrättning till?" ovan.

Vad du kan göra själv

Den som lämnat in ansökan kan själv ofta påverka handläggningstiden genom att så snart som möjligt komplettera ansökan med det som handläggaren efterfrågar.

Du kan också underlätta genom att leta fram befintliga gränsmarkeringar vid berört område.

Prisinformation kommer inom kort.

Betalning

När ärendet är avslutat skickar lantmäterimyndigheten en faktura till betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet. Ärendet kan komma att delfaktureras. Om så inte sker skickas fakturan efter registrering. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta.

Överklagande av faktura

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med fakturan har rätt att överklaga fakturan. Överklagandet ska ske skriftligen inom tre veckor från räkningens förfallodag.

Överklagandet ska skickas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark‑ och miljödomstolen för beslut.

Lantmäterimyndigheten Eskilstuna kommun

Uppdaterad: 13 januari 2023