Lantmäteri och fastigheter

När du behöver hjälp att ändra fastighetsgränser, bilda en ny fastighet eller rätt att använda någon annans mark, ansöker du om en lantmäteriförrättning.

Eskilstuna kommuns lantmäteri ansvarar för förrättningar och fastighetsregistret inom kommunen.

Bra att veta innan du ansöker om lantmäteriförrättning

Det finns några saker du behöver kolla upp innan du ansöker, till exempel:

Så här går det till

Utredning och beslut

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse. När en ansvarig lantmätare tilldelats ärendet kommer hen att kontakta dig.

Lantmätaren utreder om den sökta åtgärden är lämplig utifrån gällande lagstiftning och tittar på befintliga förhållanden som till exempel gränser. Hen beaktar planer, fastighets- och inskrivningsuppgifter samt kontaktar eventuella berörda rättighetshavare.

Under förrättningens gång tar lantmätaren kontakt med de myndigheter som berörs för att diskutera bland annat bygglov, utfartsvägar, strandskydd samt vatten och avlopp. Fältarbete eller sammanträde kan behövas ibland, i så fall kallas du av ansvarig lantmätare.

Därefter tar lantmätaren beslut i förrättningen och meddelar detta skriftligen. Beslutet kan överklagas. I de flesta fall är klagotiden fyra veckor från beslutsdatum.

Överklagande

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga till Mark- och miljödomstolen genom att skriftligen skicka in ditt överklagande till lantmäterimyndigheten.

I annat fall kommer besluten att vinna laga kraft och registreras i fastighetsregistret och på registerkartan hos lantmäterimyndigheten.

Betalning

Ärendet kan komma att delfaktureras. Om så inte sker skickas fakturan efter registrering. Läs mer under "Hur mycket kostar det?" nedan.

Om ansökan gäller en fastighet som ägs av flera tillsammans behöver alla ägare skriva under ansökan och lämna kontaktuppgifter. Det gäller även till exempel om ett gift par äger en fastighet tillsammans. Ett undantag är när en fastighet ska delas genom klyvning. Då kan en av ägarna ansöka om delning även om inte alla vill det. Men om ägarna är överens bör alla
skriva under.

Ibland berörs flera fastigheter av en åtgärd. Då är det bra om ägarna till så många som möjligt av de berörda fastigheterna skriver under ansökan. Då går arbetet smidigare, och det kan till exempel påverka kostnaden och tiden det tar att få ett beslut.

I vissa fall kan ägarna till en fastighet göra en ansökan på egen hand även om andra fastigheter berörs, till exempel när det gäller att:

  • bilda en gemensamhetsanläggning
  • föra över mark mellan fastigheter
  • skapa, ändra eller ta bort en rättighet (servitut)
  • klargöra gränser med mera

Gäller det en avstyckning? Då kan ansökan göras antingen av fastighetens ägare eller någon
som har köpt eller fått en del av en fastighet för att stycka av den.

Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga även kopia av bouppteckningen och sökandens telefonnummer och mejladress.

Handläggningstid

Alla förrättningar har olika omfattning och svårighetsgrad och tar därför olika lång tid. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen.

Senast två veckor efter att din ansökan kommit in får du en skriftlig bekräftelse. När en ansvarig lantmätare tilldelats ärendet kommer hen att kontakta dig.

Ärendet handläggs i turordning. Avstyckningar för nybyggnation prioriteras med en kötid på cirka 4–6 månader. I andra fall kan väntetiden vara upp till ett år, beroende på svårighetsgrad och komplexitet.

Beslut kan tas i ärendet när det är komplett. Därefter tar det fyra veckor innan beslutet får laga kraft. Då kan resultatet läggas in i fastighetsregistret. I och med detta är ärendet slutfört.

Beslutet kan överklagas. I de flesta fall är klagotiden fyra veckor från beslutsdatum. Läs mer om hur du överklagar under "Hur går en lantmäteriförrättning till?" ovan.

Vad du kan göra själv

Den som lämnat in ansökan kan själv ofta påverka handläggningstiden genom att så snart som möjligt komplettera ansökan med det som handläggaren efterfrågar.

Du kan också underlätta genom att leta fram befintliga gränsmarkeringar vid berört område.

Fastställd taxa

Lantmäterimyndigheten ska ta betalt för sina tjänster enligt en av regeringen fastställd taxa. Alla förrättningstjänster är momsfria. Kostnaden för lantmäteriförrättningar ska betalas av berörda sakägare. Det är ärendets omfattning, arbetsinsats och komplexitet som avgör priset. Komplexiteten kan till exempel bero på oklar fastighetsindelning eller sakägare som inte är överens.

Timpriser för lantmäteriförrättningar

Timpriser för lantmäteriförrättningar

Förrättningslantmätare och kart– och mätningsingenjörer

1 700 kronor/timme

Biträdande handläggare och förrättningsassistenter

1 200 kronor/timme

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift.

Måndag–torsdag efter klockan 18.00

+ 300 kronor/timme

Fredag efter klockan 18.00 samt lördag och söndag

+ 600 kronor/timme

Utöver tidsersättningen kan det tillkomma avgift för till exempel anlitad sakkunnig.

 

Lantmäterimyndigheten kan lämna ett anbud om fast pris om det är möjligt att göra en bedömning av förrättningens omfattning och kostnader.

Åtgärder med fast pris

Åtgärder med fast pris

Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning enligt 43 § AL (Anläggningslagen)

Första fastigheten

6 500 kronor

Tillägg per fastighet
utöver första fastigheten

700 kronor

Ändring av andelstal enligt 24 § AL (Anläggningslagen)

Första fastigheten

3 250 kronor

Tillägg per fastighet utöver första fastigheten

700 kronor

Beslut om anslutning enligt 42 a § AL (anläggningslagen)

Första fastigheten

6 500 kronor

Tillägg per fastigheter
utöver första fastigheten

700 kronor

Om ansökan avvisas på grund av att den är så ofullständig att den inte kan ligga till grund för en förrättning

6 500 kronor

Om förrättningen inte kan genomföras

Om förrättningen inte kan genomföras

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Timpriser för övriga uppdrag utöver lantmäteriförrättningar
Timpriser för övriga uppdrag utöver lantmäteriförrättningar

Gränsutvisningar

1 250 kronor/timme

Övriga uppdrag som t.ex. fastighetsutredningar och bildande av samfällighetsföreningar

1 250 kronor/timme

I timpriserna för uppdrag ingår moms på 25 procent.

Betalning

När ärendet är avslutat skickar lantmäterimyndigheten en faktura till betalningsansvariga enligt förrättningsbeslutet. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Därefter debiteras ränta.

Överklagande av faktura

Den som är betalningsskyldig och missnöjd med fakturan har rätt att överklaga fakturan. Överklagandet ska ske skriftligen inom tre veckor från räkningens förfallodag.

Överklagandet ska skickas till lantmäterimyndigheten som sänder det vidare till Mark‑ och miljödomstolen för beslut.

Skicka in detta tillsammans med ansökan

Bifoga en kartskiss över området som berörs för att förtydliga vad ni vill ha gjort. Det går bra att rita själv eller kopiera en gammal karta och markera vad ni vill ändra. Använd gärna Eskilstunakartan nedan där du kan du kan ta fram kartunderlag utan kostnad. Sök på adress eller fastighetsbeteckning.

Om du vill ta reda på fastighetsbeteckningen för en fastighet använder du webbkartan, där du kan zooma och navigera. Klicka på ett område i kartan för att få upp fastighetsbeteckningen.

Köpekontrakt, köpebrev eller gåvobrev – om området redan har bytt ägare

Har området nyligen bytt ägare genom köp eller gåva? Skicka i så fall med något som visar det, till exempel ett köpekontrakt eller gåvobrev, med namnteckningar. Dokumentet ska vara original eller bestyrkt kopia.

Om köpet gäller en del av en fastighet får dokumentet inte vara äldre än sex månader. Om det har gått mer än sex månader sedan köpet, skriv dit ett nytt datum och skriv på nytt era namnteckningar vid det nya datumet.

Det går också bra att ansöka om ändringar utan att först slutföra en markaffär. I så fall reder vi tillsammans ut alla frågor under arbetets gång, till exempel om någon fastighetsägare ska betala ersättning till någon annan fastighetsägare.

Överenskommelse eller annat avtal mellan ägare – om det redan finns

Dokumentet ska vara original eller bestyrkt kopia. Det kan till exempel vara att ni har kommit överens om ersättning mellan ägarna. Om ni inte har gjort någon överenskommelse så reder vi ut det som behövs under arbetets gång.

Medgivande från make eller maka

Ibland behöver en fastighetsägares make eller maka godkänna till exempel ett köpekontrakt eller en överenskommelse som skickas in tillsammans med ansökan.

Det här kan bli aktuellt exempelvis:

  • om en fastighetsägare är gift, och maken eller makan inte också är delägare till fastigheten.
  • om fastigheten inte är enskild egendom.
  • om det inte finns äktenskapsförord.

Då behöver ni skicka med ett undertecknat medgivande från maken eller makan, som ett separat dokument eller direkt på köpehandlingen, gåvohandlingen eller överenskommelsen.

Om ni är osäkra på om det behövs ett medgivande i ert fall kan ni vänta med att skicka in det, så reder vi ut den frågan när ni har fått en handläggare.

Förhandsbesked eller bygglov från kommunen – om ni vill bygga nytt i ett område där det inte finns detaljplan

Det räcker med en kopia. Den behöver inte vara bestyrkt.

Strandskyddsdispens från kommunen eller länsstyrelsen – om ni vill bygga nytt i ett område där strandskydd gäller

Det räcker med en kopia. Den behöver inte vara bestyrkt.

Fullmakt – om du ansöker som ombud för någon annan

Fullmakten ska vara original eller bestyrkt kopia.

Behörighet att företräda organisation – om du ansöker åt till exempel en kommun, ett bolag, en förening eller kyrka

Skicka dokument som visar att du har behörighet att företräda kommunen eller teckna firman för din organisation, till exempel ett styrelseprotokoll, ett stämmoprotokoll eller stadgarna. Om de som har behörigheten ger den vidare till dig behöver du även skicka in en fullmakt som visar det.

Gör en kopia av originalet. Be en person intyga att kopian stämmer med originalet. (Du kan även själv intyga att kopian stämmer, om du laddar upp den i e-tjänsten.)

Till den som ska bestyrka:

Skriv ”bestyrkt” och din namnteckning på kopian. Du intygar då att den är exakt som originalet, och att inget ändrades när kopian gjordes. För att göra det måste du titta på både originalet och kopian.

Olika typer av lantmäteriförrättningar

Ny fastighet

När ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet kallas det för avstyckning. I samband med en avstyckning kan man bilda servitut eller gemensamhetsanläggning.

Den nya fastigheten kan göras fri från inteckningar. Det betyder att de pantbrev som finns i den ursprungliga fastigheten inte kommer att belasta den nybildade fastigheten.

Lagfart och värdeintyg

När avstyckningen är klar ansöker du om lagfart hos Inskrivningen på statliga Lantmäteriet. Du behöver bifoga ett värdeintyg som används för beräkning av stämpelskatt. Vanligen skrivs intyget av bank eller mäklare.

Illustration som visar avstyckning.

Fastighet och servitut

Fastighetsreglering är när en hel eller en del av en fastighet överförs till en annan fastighet. Det kan också innebära att ett servitut nybildas, ändras eller upphävs.

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja något på en annan fastighet. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat.

Illustration som visar fastighetsreglering.

Ny fastighet

En fastighet som ägs av två eller flera personer gemensamt kan delas så att varje ägare får en egen fastighet, det kallas klyvning.

Illustration som visar klyvning.

Ny fastighet

När två eller fler fastigheter som ägs av samma person/personer läggs samman till en ny fastighet kallas det sammanläggning.

Illustration som visar sammanläggning.

Allmän ledning

En rättighet för en allmän ledning, till exempel kommunalt vatten och avlopp.

Samverkan kring olika typer av anläggningar

Det är vanligt att fastigheter behöver samverka kring olika typer av anläggningar som till exempel väg, brygga, ett lokalt bredbandsnät eller ett gemensamt grönområde.

Gemensamhetsanläggning

För att lösa frågor kring förvaltningen kan vi hjälpa till att bilda en gemensamhetsanläggning. Vid förrättningen beslutas vilka behov som ska lösas gemensamt, vilka fastigheter som ska delta samt skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Samfällighetsförening

Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter. En samfällighetsförening bildas av lantmäterimyndigheten, normalt vid samma möte som gemensamhetsanläggningen bildas.

Delägarförvaltning

Delägarförvaltning är den form som gäller om inte en samfällighetsförening bildats. Denna förvaltningsform har visat sig fungera bättre vid mindre anläggningar med ett fåtal delägare. Behövs en samfällighetsförening bildas det av lantmäterimyndigheten efter ansökan.

Lantmäterienheten

Telefon:

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna

Endast förbokade besök.
Bokas via telefon eller e-post.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Telefontid vardagar 9–12.

Uppdaterad: 18 januari 2024