Ritningar och handlingar handlingar

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du bifogar rätt handlingar. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

Här finns information om de vanligaste ritningarna och handlingarna som du kan behöva skicka in tillsammans med din ansökan. Ibland kan du behöva komplettera din ansökan under tiden vi handlägger ditt ärende.

Bygglovshandlingar

Fackmässiga ritningar

Det är viktigt att alla ritningar som skickas in är fack­mässigt gjorda.

Det här ska finnas med på ritningarna:

 • Information om vad som finns på ritningen.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Skala.
 • Ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1".
 • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Om ritningarna inte uppfyller de krav som ställs förlängs handläggningstiden eftersom vi då kommer att be dig skicka in nya ritningar som uppfyller kraven.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

Planritning

Ritning över byggnadens utformning invändigt. De olika utrymmena samt storlek och funktion för dessa ska visas på ritningen. Tillgängligheten i byggnaden bedöms utifrån ritningen.

Exempel på planritning Pdf, 136 kB.

Fasadritningar

Ritningar över byggnadens fasader från alla fyra väderstreck. På ritningen ska utformning, material och marklinjer visas.

Exempel på fasadritningar Pdf, 135 kB.

Sektionsritning

Ritning som visar en genomskärning genom huset.

Exempel på sektionsritning Pdf, 71 kB.

Situationsplan

Situationsplan är en ritning som visar byggnader och omgivningen på en fastighet (tomt).

Exempel på situationsplan Pdf, 74 kB.

Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Beställ ritningar/handlingar från bygglovsavdelningen

I vår e-tjänst kan du beställa ritning, eller annan handling, på en fastighet. Du kan få handlingen utskriven på papper eller digitalt.

Tips och råd

 • Dubbelkolla gärna så att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
 • Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa.
 • Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.

Bygglovsavdelningen

Uppdaterad: 28 september 2021