Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. När byggåtgärden är slutförd ska du lämna in den påskrivna kontrollplanen till bygglovsenheten.

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Godkänd kontrollplan krävs för startbesked

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. För större åtgärder ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Läs mer på sidan, Guide för hur du söker bygglov.

Vem ska göra kontrollplanen?

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska denna hjälpa till att ta fram kontrollplanen.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

 • Vilken kontroll som ska göras - Vad är det du ska bygga? Vad behöver kontrolleras?
 • Vilken metod som ska användas - Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning.
 • Underlag för kontrollen - Vad är det man kontrollerar mot? Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
 • Vem som ska göra kontrollen - Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. I andra fall kan det ibland behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.
 • Vilka anmälningar som ska göras till samhällsbyggnadsnämnden - Du ska anmäla när:
  - det är dags för arbetsplatsbesök
  - arbete är slutfört
  - det är aktuellt med slutsamråd

Hur ska kontrollplanen se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men det är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

Exempel på mall för en kontrollplan Pdf, 138 kB..

Bygglovsenheten

Telefon:

 • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

 • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00, 13.00-15.00

 • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 11 januari 2024