Guide

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. Om platsen ligger inom detaljplanerat område finns det tydliga bestämmelser om vad som får byggas.

Detaljplanen beskriver:

  • Vad som får byggas på ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
  • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Om det inte finns en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för att få veta om platsen är lämplig att bygga på. I dessa fall utgår vi bland annat från vad som står i kommunens översiktsplan.

I Eskilstunakartan hittar du uppgifter om detaljplanerat område och kommunens översiktsplan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan.

Så här ansöker du om bygglov

Här är stegen för att kunna få bygglov.

1Ansökan

Enklast ansöker du via vår e-tjänst. Men om du inte har Bank-ID kan du ansöka via blankett. Tillsammans med din ansökan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

2Fullständiga handlingar

När vi gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den.

Vanligtvis är det bygglovshandläggaren på kommunen som kontaktar grannarna som då får några veckor på sig att lämna sina synpunkter.

3Bygglovsbeslut

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

I beslutet kan du också läsa om vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva.

Att ett bygglov är beviljat betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste du ha ett startbesked.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

4 Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, blir du och kontrollansvarige kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Kontrollansvarige brukar vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan i större projekt. På mötet får du också mer information om bygglovsprocessen.

5Startbesked

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det gäller alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

I startbeskedet godkänner vi ditt förslag till kontrollplan. Ibland får du startbeskedet först efter att du har haft ett möte med oss (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet.

Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det även gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga. På Post-och Inrikes Tidningar webbplats ser du när ditt bygglov har kungjorts.

Post och Inrikes Tidningars webbplats för kungörelser

Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått ditt startbesked kan det innebära att du får betala en sanktionsavgift eller att du får rätta genom att återställa det du gjort.

6Arbetsplatsbesök

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

7Slutsamråd

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

8Slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00, 13.00-15.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 11 januari 2024