Växthus

Ett växthus kan kräva bygglov, anmälan eller vara helt fritt från bygglov och anmälan. Detta är beroende av storleken på växthuset och var det byggs.

Undantag från bygglovsplikt

Ett växthus tillhörande ett en- eller tvåbostadshus kan gå under lagstiftningen för attefallsåtgärder eller friggebod. Placeras det närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs ett medgivande av grannen.

Om växthuset är maximalt 15 kvadratmeter och maximalt 3 meter högt kan det i vissa fall räknas som en friggebod. Då behöver du varken ansöka om startbesked eller om bygglov.

Om växthuset är maximalt 30 kvadratmeter och maximalt 4 meter högt kan det i vissa fall räknas som en attefallsåtgärd och då behövs en anmälan och ett beslut om startbesked för att få börja bygga.

Om växthuset inte faller in under dessa bygglovsbefrielser kräver växthuset bygglov.

Inom byggnadsområden som ingår i kulturmiljöinventeringen, behövs dock alltid bygglov för att få uppföra ett växthus över 15 kvadratmeter.

Undantag från bygglovs- eller anmälansplikt

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljeplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I Eskilstunakarta kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För ett växthus krävs normalt inte en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan i bygglovsansökan

Lämna gärna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma i gång att bygga direkt. Läs mer under kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Förslag till kontrollplan.
 • Material– och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan).

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Uppdaterad: 28 september 2021