Skyltar och ljusanordningar

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, samt tips och råd när du ska söka bygglov för att sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

Behövs bygglov?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligen ändra skyltar.

Följande skyltar är undantagna kraven på bygglov, men de ska ändå följa riktlinjerna:

 • En skylt för ett tillfälligt evenemang och som är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En skylt som är mindre än 1,0 kvadratmeter – eller om det rör sig om en orienteringstavla, mindre än 2,0 kvadratmeter. Sätts skylten upp inom ett område eller i närhet till en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs det dock bygglov oavsett skyltens storlek.
 • En skylt som sätts upp inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige,
  kommun­fullmäktige, Europaparlamentet, eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljeplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på. Du måste följa anvisningarna i Eskilstuna kommuns skyltpolicy när du ansöker om att sätta upp en skylt. Den är vägledande.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I Eskilstuna karta kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Beskrivning av material, färg och belysning. Kan anges i ansökan.
 • Förslag till Kontrollplan
 • Gärna ett fotomontage

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från Stadsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Uppdaterad: 28 september 2021