Eskilstuna kommun

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas om hand på rätt sätt så att det som går att återanvända eller återvinna sorteras.

Sortering av bygg och rivningsavfall

Från 1 augusti 2020 gäller nya krav för sortering av bygg- och rivningsavfall. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. De nya reglerna innebär att olika avfall ska sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på åtgärder där det är krav på att sortera är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Följande avfall ska sorteras och förvaras var för sig:

 • Trä
 • Mineral, exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Brännbart
 • Farligt avfall, exempelvis elektronik, spillolja och lysrör
 • Förpackningsavfall, exempelvis emballage av plast eller wellpapp
 • Returpapper, såsom reklam, tidningar och kopieringspapper

Förpackningar ska sorteras ut separat. Olika typer av farligt avfall ska hållas separerade från varandra. Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för att återanvända och återvinna material.

Undantag

Om avfallen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är oskäligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallet är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Kontrollplan för bygg- och rivningsåtgärder

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga, till exempel nybyggnation, renovering eller rivning ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • Vilket avfall som ska sorteras
 • Hur du ska ta hand om avfallet
 • Hur du säkrar att avfallet som kan återvinnas återvinns
 • Hur du hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt och hur de ska transporteras bort

Läs mer om vad en kontrollplan är och vad den ska innehålla.

Dispens

Miljö-och räddningstjänstnämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kontakta miljökontoret för rådgivning gällande dispens för ditt avfall.

Här hittar du information om taxan för handläggning av din ansökan om dispens.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 4 april 2023