Rivning av byggnad, rivningslov

Här finns information om vad som gäller om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad. I de flesta fall behöver du ansöka om rivningslov för dessa åtgärder.

Behövs rivningslov?

Om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov.

Rivningslov behövs även utanför planlagt område om det finns bestämmelser om detta i kommunens områdesbestämmelser. Om det inte finns några områdesbestämmelser behöver du endast gör en anmälan. Kravet på anmälan gäller inte om det är en komplementbyggnad du ska riva, till exempel ett garage eller en carport.

Om det är en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver bygglov för att få byggas, exempelvis altantak eller friggebodar, behöver du oftast inte ansöka om rivningslov. Undantag är om det finns bestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser att rivningslov krävs. I så fall måste du ansöka om det.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta redan på om det finns en gällande detaljeplan för ditt området

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I Eskilstunakartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta.

  • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
  • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
  • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan
  • Situationsplan - Markera byggnaden som ska rivas med ett X.
  • Kontrollplan för rivningen

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

När får jag börja riva?

Startbesked för lov

För att få börja riva måste du ha fått ett startbesked från Stadsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått rivningslov för att du ska få påbörja din åtgärd. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du ditt bygglov har kungjorts på Post-och Inrikes Tidningars webbplats

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att Stadsbyggnadsförvaltningen ska ha gett ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått rivningslov måste rivningen påbörjas inom två år från beslutet om rivningslov, och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Uppdaterad: 16 april 2021