Eskilstuna kommun

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked. Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Då hanteras marklovet tillsammans med ditt bygglov.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta reda på om det finns en detaljplan eller områdesbestämmelser för ditt område.

Lämpliga förberedelser

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan/ markplaneringsritning (där planerade förändringar framgår)
  • Sektionsritning
  • Kontrollplan

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Om din ansökan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om tidsfristerna överstigs reduceras avgiften för varje påbörjad vecka. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Numera får en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte verkställas förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Tips och råd

  • Tänk på att en höjning eller sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du gör en förändring.
  • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Detsamma gäller för fyllnadsmassor, olika fyllnadsmassor leder undan vatten olika bra.


Läs mer på Boverkets webbplats

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 30 januari 2023