Eskilstuna kommun

Installera eldstad och kamin

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller kamin måste du göra en anmälan. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om byggnadens utseende ändras avsevärt kan du behöva söka bygglov.

Behövs bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om åtgärden avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Du behöver göra en anmälan för:

 • Installation av eldstad eller rökkanal.
 • Väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal.
 • Insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Du behöver inte göra en anmälan för:

 • Byte till en likvärdig eldstad i avseende på typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till rökkanal.
 • Glidgjutning av skorsten.
 • Insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • Liknande underhållsåtgärder.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. En kontrollansvarig behövs oftast inte för att installera en eldstad eller rökkanal.

Vad behöver jag skicka in?

 • Anmälan
 • Förslag till kontrollplan
 • Planritning där eldstadens placering är markerad
 • Fasadritning med inritad skorsten med mått (totalhöjd över taktäckning)
 • Prestandadeklaration för eldstaden där koldioxidutsläpp och verkningsgrad framgår
 • Prestandadeklaration för rökkanalen

Ifylld kontrollplan och protokoll

Efter installationsbesiktningen ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till Stadsbyggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en behörig sotare göra en installationsbesiktning.

Slutbesked

Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

Krav som ska uppfyllas innan du får börja elda

Beslut om slutbesked från stadsbyggnadsnämnden.

Miljö och hälsa

Även om stadsbyggnadsnämnden godkänt din eldstad kan miljönämnden ge dig restriktioner, om man bedömer att eldandet kan leda till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Vid valet av eldstad bör du därför väga in vilken modell som är bäst lämpad ur miljö- och hälsosynpunkt.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för bygglov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att stadsbyggnadsförvaltningen ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Bygglovsenheten

Telefon:

 • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

 • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

 • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 30 januari 2023