Förråd, fristående

Om du ska bygga ett förråd räknas det som en komplementbyggnad och du behöver i de flesta fall ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov. Beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten kan åtgärden i vissa fall räknas som attefallsåtgärd, då räcker det med att göra en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Om förrådet kan byggas som en friggebod behöver du inte ansöka om bygglov. Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Förrådet inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Förrådet är fristående.
 • Förrådet placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Förrådet placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Förrådet inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10-20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

 • Nybyggnadskarta behövs då en obebyggd fastighet ska bebyggas inom detaljplanelagt område. Exempelvis ett nytt enbostadshus.
 • Tomtkarta krävs då en obebyggd fastighet ska bebyggas utanför detaljplanelagt område. Exempelvis ett nytt enbostadshus.
 • En tomtkarta behövs vid tillbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnader. Exempelvis ett nytt garage på en bebyggd fastighet.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För ett förråd krävs normalt aldrig en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan i bygglovsansökan

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan om bygglov eller skicka in en anmälan
 • Kartan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Material-och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan)

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Bygglovsenheten

Telefon:

 • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

 • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

 • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 8 januari 2024