En- eller tvåbostadshus, bygga nytt

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker, samt tips och råd när du ska söka bygglov för en- eller tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Ja, du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakarta kan du ta reda på om det finns en gällande detaljeplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I Eskilstuna karta kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

Inom detaljplanelagt område krävs en nybyggnadskarta. Utanför detaljplanelagt område räcker det med en tomtkarta.

 • Fullständig Nybyggnadskarta krävs vid större tillbyggnader samt vid nybyggnation.
 • Enkel Nybyggnadskarta krävs vid mindre/enklare bygglovsärenden.
 • Tomtkarta går att använda utanför planlagt område eller vid anmälningspliktiga åtgärder.

Anlita en kontrollansvarig

När du ska bygga ett hus behöver du utse en certifierad kontrollansvarig . Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten.

Läs mer om kontrollplan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan om bygglov
 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Material-och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan)

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Handlingar som krävs för att få start­besked

 • Energi­beräkning
 • Färdigställande­skydd
 • VVS-ritningar
 • Intyg om dimensioneringskontroll
 • Konstruktionsdokumentation

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från Stadsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att Stadsbyggnadsförvaltningen ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Uppdaterad: 28 september 2021