Bygga till/bygga ut

Om du vill bygga till huset, till exempel bygga ytterligare ett eller flera rum, behöver du oftast ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov. Undantag är mindre tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter som räknas som attefallsåtgärd. I dessa fall räcker det med anmälan.

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Tillbyggnaden ska vara liten.
 • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10-20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

 • Nybyggnadskarta behövs då en obebyggd fastighet ska bebyggas inom detaljplanelagt område. Exempelvis ett nytt enbostadshus.
 • Tomtkarta krävs då en obebyggd fastighet ska bebyggas utanför detaljplanelagt område. Exempelvis ett nytt enbostadshus.
 • En tomtkarta behövs vid tillbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnader. Exempelvis ett nytt garage på en bebyggd fastighet.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Förslag till kontrollplan. Vid enklare byggprojekt och mindre tillbyggnader, lämna gärna in kontrollplanen tillsammans med din bygglovsansökan. Då kan du få startbesked i samband med bygglovsbeslutet och komma igång snabbare med ditt bygge

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Handlingar som krävs för att få start­besked

Är din tillbyggnad mindre kan startbesked ges i samband med bygglovet. Om din tillbyggnad är större och kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd behöver vi få in fler handlingar innan det tekniska samrådet och innan startbesked kan ges.

Exakt vilka handlingar som behöver inkomma är beroende på vad du ska bygga och hur komplicerad din tillbyggnad är.

Om din tillbyggnad kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd kommer du i ditt bygglovsbeslut få information om vilka handlingar som behöver inkomma för att få startbesked.

Exempel på handlingar som kan behövas:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionshandlingar samt intyg om dimensioneringskontroll
 • Energi­beräkning eller u-värden (beroende av tillbyggnadens storlek)
 • Färdigställande­skydd (beroende av tillbyggnadens storlek)
 • VVS-ritningar

När får jag börja bygga?

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har gett ett startbesked. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Tips och råd!

 • Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.
 • Tänk på att en tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus alltid måste vara tillgänglig. Det betyder till exempel att golvnivån i tillbyggnaden måste vara samma som i det befintliga huset. Trappsteg får inte förekomma.

Bygglovsenheten

Telefon:

 • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

 • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

 • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 8 januari 2024