Attefallsåtgärder

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefalls­åtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Där­emot ska du göra en an­mälan och få beslut om startbesked innan du kan börja bygga.

Behövs bygglov?

I de flesta fall räcker det att göra en anmälan.

Attefalls­åtgärder som kräver anmälan

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

Ett attefallshus kan byggas på två sätt, antingen som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus.

Med komplementbyggnad menas till exempel garage, förråd, växthus, gäststuga, vedbod eller dylikt.

Ett komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Byggnaden kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Att uppfylla för att byggnationen ska kunna ses som en attefallshus:

 • Attefallshuset måste ligga i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du kan bygga ett eller flera och den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvadratmeter.
 • Den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter.
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om byggnaden placeras närmre tomtgräns måste granne lämna sitt medgivande.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Takkupor på en- eller tvåbostadshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en takkupa ska räknas som en attefallsåtgärd:

 • Får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att det enligt detaljplanen inte krävs bygglov för takkupor.

Högst två kupor totalt

Du får bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.

Anmälan och bygglov kan behövas i vissa fall

Anmälan behövs om bygget av takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär det att de flesta takkupor behöver anmälan och startbesked.

Bygglov behövs om bygget av takkupan innebär att ingrepp i takets bärande konstruktion (exempelvis takstolar och balkar) görs. Bestämmelsen innebär att takkuporna måste vara små för att du varken ska behöva göra en anmälan eller söka bygglov.

Ditt ansvar

Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden behöver anmälan och/eller bygglov.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig. Men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så behöver du söka bygglov.

Vilka handlingar du behöver skicka in kan du läsa om längre ner på sidan. Glöm inte kontrollplanen. Om alla handlingar kommer in i samband med anmälan/ansökan kommer handläggningen av ditt ärende gå snabbare.

Attefallsåtgärder som kräver bygglov

Bygglov krävs för vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden som ingår i kulturmiljöinventeringen. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Byggnation utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

 • Byggnaden är en komplementbyggnad och inte ett komplementbostadshus (komplementbostadshus är alltid anmälanspliktiga).
 • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
 • Byggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Byggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
 • Byggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10-20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.

Här hittar du mer information om detaljplanerat område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i webbkartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Nybyggnadskarta eller tomtkarta

 • Nybyggnadskarta behövs då en obebyggd fastighet ska bebyggas inom detaljplanelagt område. Exempelvis ett nytt enbostadshus.
 • Tomtkarta krävs då en obebyggd fastighet ska bebyggas utanför detaljplanelagt område. Exempelvis ett nytt enbostadshus.
 • En tomtkarta behövs vid tillbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnader. Exempelvis ett nytt garage på en bebyggd fastighet.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan för attefallsåtgärder. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Kontrollansvarig behövs oftast inte för attefallsåtgärder. Undantaget är lösvirkesbyggda komplementbostadshus som kräver en kontrollansvarig.

Vad behöver jag skicka in?

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Material- och kulörbeskrivning (kan anges i ansökan)
 • Förslag till kontrollplan

Beroende på hur byggnaden ska användas kan du också behöva redovisa:

 • Energiberäkning
 • Tillgängligheten till byggnaden
 • Konstruktionshandlingar och dimensioneringsintyg
 • VVS-handlingar

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

När får jag börja bygga?

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

För mer information om attefallshus, läs mer på Boverket

Tänk på att när du fått startbesked måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du göra en ny anmälan.

Bygglovsenheten

Telefon:

 • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

 • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

 • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 8 januari 2024