Ändra fasad, färg och fasadbeklädnad

Förberedelse och information om vilka handlingar du ska skicka in, hur du ansöker och vad det kostar. Dessutom tips och råd när du ska söka bygglov eller göra en anmälan om ändring av fasad, exempelvis måla om huset eller byta fasadbeklädnad.

Behövs bygglov?

Bygglov krävs för byte av fasadkulör, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial eller om ändringen på annat sätt avsevärt påverkar byggnadens utseende. Det kan till exempel handla om att flytta ett fönster, en dörr, sätta igen eller öppna nya dörrar i fasaden.

För en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader behövs inte lov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. I en detaljplan kan det dock finnas bestämmelser om färg eller material på fasader som måste följas.

Utanför detaljplanelagt område krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Fasadändringar som inte kräver bygglov kan däremot vara anmälningspliktiga. Det kan vara om fasadändringen innebär väsentliga ändringar i till exempel brandskydd eller om konstruktionen av bärande delar berörs. Tänk på att du behöver ett startbesked innan åtgärden får påbörjas även vid en anmälan.

Lämpliga förberedelser

Ta reda på vad som gäller för ditt område

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Eskilstunakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Kulturmiljöinventering

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Alla fastigheter och områden med kulturvärden finns ännu inte med i Eskilstunakartan. Det innebär att även om du inte hittar någon information om kulturvärden på din adress kan din fastighet ha ett högt kulturvärde eller ingå i ett sådant område.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. En kontrollansvarig krävs inte.

Vad behöver jag skicka in?

  • Ansökan om bygglov
  • Fasadritning
  • Material- och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan)
  • Förslag till kontrollplan

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt.

Startbesked för lov

För att få påbörja din åtgärd måste du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det räcker alltså inte med att du har fått ditt lov beviljat. Det måste dessutom gå fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får påbörja din åtgärd.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post-och inrikes Tidningars webbplats

Startbesked för anmälan

För anmälningspliktiga åtgärder gäller att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha gett ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tips och råd!

  • Tänk på att när du fått bygglov måste byggnationen påbörjas inom två år från bygglovsbeslutet och avslutas inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.
  • Oavsett om en ändring kräver bygglov eller inte, ska åtgärden uppfylla kraven i plan- och bygglagstiftningen. Exempel på relevanta krav för fasadändringar i lagstiftningen är kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt en god helhetsverkan. En byggnad ska även ha en god form-, färg- och materialverkan. Om en ändring inte uppfyller dessa krav kan räddningstjänst- och tillståndsnämnden ingripa med tillsynsåtgärder i efterhand.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 9 januari 2024