Bygglovsavgifter

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Avgifter som kan tillkomma är till exempel planavgifter. Avgiften för just ditt bygge ser du i ditt bygglovsbeslut.

Du kan också behöva söka andra tillstånd som till exempel förhandsbesked och strandskyddsdispens. Även för detta tar vi ut en avgift.

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, strandskyddsdispens, utstakning med mera

I avgiften ingår de åtgärder som vi gör i samband med bygglov (tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked).

Du betalar alltid en avgift enligt gällande taxa för din ansökan - även om samhällsbyggnadsnämnden avslår din ansökan.

Om ärendet återkallas på sökandens begäran tas en avgift ut enligt gällande taxa.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Taxa för nybyggnadskarta

Du måste alltid skicka med en karta med din ansökan. Avgift för nybyggnadskarta framgår av taxan.

En tomtkarta kan du skapa själv, den är avgiftsfri.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta ut avgifter för olika moment som ingår i handläggningen och prövningen för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan.

Om tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras.

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

När kostnaden för detaljplanearbetet inte tas ut via planavtal tar vi betalt för planarbetet i samband med bygglov.

Bygglovsenheten

Telefon:

  • 016-710 10 00 (via Eskilstuna Direkt)

  • Telefontid: vardagar kl. 9.00-12.00, 13.00-15.00

  • Vid pågående ärende, kontakta din handläggare.

Uppdaterad: 11 januari 2024