Elda utomhus och i trädgården

Här hittar du information om vad som gäller för att få elda utomhus.

Tänk på att trädgårdsavfall ska i första hand återvinnas eller komposteras. Det är bäst för både miljön och människors hälsa.

Från 1 januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt Avfallsförordningen. Kommuner har möjlighet att besluta om undantag, vilket Eskilstuna kommun nu har gjort. Ett slutgiltigt beslut kommer att fattas i Kommunfullmäktige den 16 maj 2024, men tills vidare är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall i enlighet med de tidigare föreskrifterna.

Om du bor inom detaljplanelagt område är det tillåtet att elda vissa veckor. Om du ska anordna en brasa under en offentlig tillställning behöver du ansöka om dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall.

I första hand ska trädgårdsavfall komposteras eller lämnas till en återvinningscentral. Du kan lämna det själv direkt till Lilla Nyby eller ReTuna eller beställa ett trädgårdskärl från Eskilstuna Energi & Miljö. I Eskilstuna kommun är det dock tillåtet att elda trädgårdsavfall som du själv samlat ihop på din tomt vissa veckor under året.

Inom områden med detaljplan får du endast elda de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Övriga tider är det förbjudet.

Generella regler för att elda utomhus

Släckutrustning ska finnas i sådan omfattning att du kan göra ett förstahandsingripande mot brandspridning.

Generellt gäller eldningsförbud efter mörkrets inbrott eller om eldningsförbud är utlyst av kommun eller länsstyrelsen.

Läs mer om eldningsförbud.

Du måste göra en anmälan till räddningstjänsten om du ska bränna gräs, halm, vass, hyggen och valborgsmässobål. En anmälan betyder inte att räddningstjänsten har godkänt eldningen och det är alltid du som är ansvarig för säkerheten.

Om du vill elda trädgårdsavfall i samband med en offentlig tillställning, till exempel under ett valborgsfirande så krävs även dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall. Ett beslut om dispens fattas av Samhällsbyggnadsnämnden och betyder att du får elda trädgårdsavfall men det är alltid du som är ansvarig för att eldning sker på ett säkert sätt.

Du anmäler din eldning och ansöker om dispens genom att fylla i formuläret Anmäl eldning.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Allt avfall som uppkommer från din trädgård eller en park, till exempel ris, grenar, kvistar, löv, fallfrukt och liknande.

Här kan du se hur du lägger in en APP för brandriskprognoser.

Här finns MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) brandriskprognos.

Tänk på följande när du eldar utomhus:

 • Du får inte elda avfall
 • Ta hänsyn till grannar eller kringboende så att de inte störs av röken
 • Eldning sker alltid på eget ansvar
 • Elda inte om det blåser kraftig vind
 • Elden får inte lämnas obevakad
 • Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt
 • Se till att branden inte kan sprida sig - gör i ordning en eldstad
 • Röj undan brännbart material i närheten av elden
 • Ha tillgång till släckutrustning
 • Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands
 • Öppen låga från marschaller och gasfacklor får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats
 • Öppen låga och marschaller ska stå skyddat i en eldstad på offentlig plats och/eller vid publika evenemang
 • Du ska iaktta försiktighet så att inte olägenhet uppstår för omgivningen

Kommunen har rätt att inskränka i den enskildes rätt att elda utomhus - SFS 2003:778 kapitel 10 §1.

Frågor och svar om trädgårdsavfall

 • Svar:

  Det är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som till exempel kvistar och grenar. Allt annat avfall är förbjudet.

  Inom områden med detaljplan får du endast elda de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Övriga tider är det förbjudet.

  Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

 • Svar:

  Ta hänsyn till dina grannar när du eldar!

  Om kommunen får klagomål om störande eldning kan vi ingripa och förbjuda eldning om olägenhet uppstår. Risken för att det blir olägenheter är särskilt stor i tätbebyggda områden, när det eldas ofta eller på flera tomter samtidigt.

 • Svar:

  Allt avfall som uppkommer i din trädgård är ett trädgårdsavfall. Det kan till exempel vara löv, kvistar, grenar, fallfrukt, ris och liknande.

 • Svar:

  Om du planerar att anordna en brasa i samband med en offentlig tillställning behöver du ansöka om dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om dispens. Det gör du samtidigt som du anmäler eldningen hos räddningstjänsten via formuläret på den här sidan: Anmäl eldning - Eskilstuna kommun Att få dispens betyder inte att räddningstjänsten har godkänt eldningen och det är alltid du som är ansvarig som ska se till att eldning sker på ett säkert sätt.

  Vid frågor om dispens för valborgsbrasa kan du kontakta Miljö och Bygg genom att ringa till kommunens växel 016-710 10 00.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 4 juli 2024