Här kan du läsa om vad som gäller för sotning.

Kommunen bestämmer hur ofta sotningen ska göras. Fristerna (tidsintervallerna) är kopplade till hur stor omfattning eldstaden används.

Här finns frister för sotning och brandskyddskontroll .

Imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilations-systemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots det behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum. Fastighetsägaren har ansvar för rengöring av imkanalen.

Om du vill sota själv måste du ansöka och skicka in din ansökan till räddningstjänsten.

Om du har frågor angående sotning och brandskyddskontroll ska du i första hand kontakta respektive sotningsdistrikt.

Det är miljö- och räddningstjänstnämnden som tar beslut om kostnad för sotning. Här finns taxan för sotning.

Miljö- och räddningstjänstnämnden ansvarar för att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll genomförs i kommunen, men har efter upphandling tecknat avtal med Eskilstuna Sotnings AB som genomför arbetet.

Om du har synpunkter på våra sotningsentreprenörer så kan du använda vår synpunktshantering.

Eskilstuna Sotnings AB

Kontakt: Skorstenfejarmästare Jonas Billing. Företag: Eskilstuna Sotnings AB. Telefon 016-13 58 00 helgfria vardagar mellan klockan 08.00-16.00. E-post: info@etunasotning.se Webbplats: Eskilstuna Sotnings AB

Det är endast du som fastighetsägare som ges möjlighet till sotning i egen regi. Du som ska sota själv ska vara bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.

Du måste ha nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd för att få sota i egen regi. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt vidimera dina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) kurs som även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund.

Brandskyddskontroll enligt MSBFS 2014:6 (lagen om skydd mot olyckor) planeras och utförs av skorstensfejarmästaren och görs utefter de tidsfrister som finns fastslagna.

Denna kontroll krävs för att anläggningen ska kunna vara godkänd att elda i och eventuella brister ska vara åtgärdade innan sotning i egen regi kan starta. Fastighetens status ur brandskyddssynpunkt, utrustning samt sotningsjournal kontrolleras och dokumenteras.

Övriga rutiner

Det ska finnas en sotningsjournal där du som fastighetsägare ska registrera varje rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp om räddningstjänsten ber om det.

Här finns formulär för sotningsjournal Pdf, 122 kB..

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning inte sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att rätta till eventuella brister.

Utbildning

Svenska brandskyddsföreningen genomför utbildningar för sotning i egen regi. Brandskyddsföreningen Södermanlands webbplats.

Vid en brandskyddskontroll görs en besiktning av eldstad och skorsten. Brandskyddskontroll får bara genomföras av behörig sotare.

Frister för brandskyddskontroll styrs av MSB:s föreskrift (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Fristerna är i huvudsak tre respektive sex år.

Här finns frister för sotning och brandskyddskontroll.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

MSB:s konsekvensutredning gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Det är miljö- och räddningstjänstnämnde som tar beslut om kostnad för brandskyddskontroll.

Här finns taxan för brandskyddskontroll.

Räddningstjänsten

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 3 januari 2022