Tomträtter

Den som har en tomträtt betalar en hyra, en så kallad tomträttsavgäld, till kommunen för att man nyttjar marken.

Tomträttsavgälden bestäms utifrån taxeringsvärdet på marken, efter vissa avdrag. När det gäller tomträtt för småhus finns det möjlighet att köpa loss tomten från kommunen.

Vad innebär det att ha en tomträtt?­

 • Tomträtt är en form av nyttjanderätt, det vill säga rätten att använda ett markområde. Du betalar hyra till Eskilstuna kommun, så kallad tomträttsavgäld, för nyttjanderätten.
 • Som tomträttsinnehavare har du samma rätt att disponera marken som en ägare har.
 • En tomträtt värderas på samma sätt som en fastighet och du kan belåna den.

Så bestäms tomträttsavgälden

Eskilstunas kommunfullmäktige fattar beslut om tomt­rätts­av­gäldens storlek. När din avgäldsperiod går ut får du ett erbjudande från oss att skriva på ett tilläggsavtal om ny avgäld för den kommande avgäldsperioden.

Om du inte vill skriva under tilläggsavtalet kan avgälden endast ändras genom att antingen du, som tomträttsinnehavare, eller Eskilstuna kommun, som markägare, väcker talan vid fastighets­domstolen om omprövning av avgälden. Förloraren av målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens kostnad i domstolen.

Nytt taxeringsvärde påverkar friköpspris och avgäld

Du som har tomträtt med småhus bör jämföra det nya marktaxeringsvärdet med föregående när det är dags för ny fastighetstaxering. Skatteverket skickar ut preliminärt marktaxeringsvärde vart tredje år. Det skedde senast hösten 2023 och gäller då för åren 2024-2026. Det nya marktaxeringsvärdet kan påverka både friköpspris och kommande tomträttsavgäld.

Friköp – pris och tillfällen

 • Du får friköpa din tomträtt för 75 procent av marktaxeringsvärdet Skatteverket fastställt.
 • Friköp kan ske fyra gånger per år; 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Är du intresserad kontaktar du oss minst en månad innan önskat friköps­datum.
 • Vid friköp av tomträtt tillkommer avgift för lagfart till Lantmäteriet.
 • För friköp under åren 2023 och 2024 är det 2021 års marktaxeringsvärde som ligger till grund för beräkning av friköpspris.

Här kan du räkna ut din lagfartskostnad

Här kan du läsa om hur du söker lagfart när du friköpt din tomträtt

Uträkning av tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld är en hyra för markområdet du disponerar.

 • Uträkning av ny tomträttsavgäld utgår från gällande marktaxeringsvärde.
 • Därefter gör vi ett avdrag för tomtanläggning (enligt skatteverkets riktvärden för normaltomt).
 • Detta värde räknar vi sedan upp med fastighetsprisindex (kolumn östra Mellansverige, jämförelse f.n. 2019-2022) till den tidpunkt när man skriver avtal om ny tomträttsavgäld.
 • Vi tar en avgäldsränta på 3 procent på det uträknade värdet och det blir beloppet på tomrättsavgälden.

Formel för uträkning av tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld = (marktaxeringsvärde – värde för tomtanläggningar) x prisutveckling x 3 %

I enstaka fall gör vi också ett avdrag för gemen­samhets­anläggningar.

När tomträttsavgälden (hyran) är uträknad, är den oförändrad under en bestämd tid, vanligtvis tio år.

Avgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån i tomträtten. Innehavare av tomträtt får varje år en kontroll­uppgift där det framgår hur mycket tomträttsinnehavaren betalade in under föregående år.

Tomträttsavgälden för flerbostadshus beräknas på marktaxeringsvärdet

Eskilstuna kommuns modell för att beräkna tomträttsavgälder är anpassat till den rättspraxis som fastighetsdomstolarna har ut­arbetat. Principen är att tomträttsavgälden ska fastställas utifrån vad tomtmarken är värd. På detta värde utgår en årlig avgift på 3 procent.

Tomtmarkens värde bestäms genom att man tar gällande marktaxeringsvärde och minskar det med ett schablonavdrag på 20 procent för tomtanläggningar och med ett schablonavdrag på 15 procent för anslutningsavgift till vatten- och av­loppsnätet. Detta värde räknas sedan upp med fastighetsprisindex till den tidpunkt när man skriver avtal om ny tomträttsavgäld.

Formel för uträkning av tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld = (marktaxeringsvärde – (0,2 x marktaxeringsvärde) – (0,15 x marktaxeringsvärde)) x prisutveckling x 3 %

Friköpspris beräknas på marknadspris

Är ni intresserade av att friköpa tomtmarken kontaktar ni Camilla Björkman, 016‑710 51 58. Vi anlitar ett oberoende institut för värdering av tomtmarken. Därefter kan ni friköpa tomträtten för det fastställda värdet.

Tomträttsavgälden för industri- och verksamhetsfastigheter beräknas på marknadsvärdet

Eskilstuna kommun beräknar tomträttsavgälder anpassat utifrån den rättspraxis som fastighetsdomstolarna har ut­arbetat. Principen är att tomträttsavgälden ska fastställas utifrån vad tomtmarken är värd.

Det är ett oberoende värderingsinstitut som bestämmer marknadsvärdet på tomtmarken. På detta värde utgår en årlig avgift på 3 procent. Vi räknar inte med anslutningsavgifter för vatten och avlopp eller eventuella tomtanläggningar i marknadsvärdet.

Formel för uträkning av tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld = tomtens marknadsvärde exklusive eventuella tomtanläggningar och anslutning till vatten- och avloppsnätet X 3 %

Beräkningarna utgår från marknadsvärde.

Friköpspris

Är ni intresserad av att friköpa tomtmarken kontaktar ni Camilla Björkman, 016-710 51 58. Vi anlitar ett oberoende institut för värdering av tomtmark. Därefter kan ni friköpa tomträtten för det fastställda värdet.

Uppdaterad: 4 juli 2024