Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Skogsvallen, Hällbybrunn

Tävlingsområdet. Flygfoto©Terratec. Klicka på bilden för att se den i större format.

Eskilstuna kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn.

Med markanvisningens hjälp ska det bästa projektet för tävlingsområdet tas fram avseende bostadsbyggnation med solelteknik och integrera tekniken i byggnationen.

Syftet med markanvisning i området är att möjliggöra byggnation av bostäder med solelsteknik och utvärdering av denna inom projektet solelsoptimerad stadsplanering.

Området har en detaljplan under framtagande och planläggs för 10-15 radhus i två våningar. Granskning beräknas ske under vintern 2018.

Läs mer i tävlingsprogrammet.

Nu är 3 tävlingsbidrag utsedda

Tack för era bidrag till intresseanmälan av Solelsoptimerad markanvisningstävling Skogsvallen. Av de 6 förslag som kom in är nu 3 utsedda att gå vidare till tävlingsmomentet.

 • Sjöberg & Thermé och Asante – architecture & design med Sunnytek Solar Sweden
 • RG-förvaltning och Tovatt - architects and planners med Ecokraft
 • Viedekke och White med Aktea Energy AB

Här kan du läsa juryns motivering.

Frågor och svar

Här redovisas inkomna frågor under anmälningsperioden med tillhörande svar.

 • SKP-fil för 3D-modellering har uppdaterats till en ny version.
 • Inom kort kommer en ny plankarta, Arbetsmaterial inför Granskning att publiceras. Här vill vi att ni observerar de uppdaterade reglerna gällande avstånd mellan byggnader som kommer tillåtas minskas. I Tävlingsprogrammet står att avstånd ska vara minst 30 meter mellan byggnader men detta kommer avstånd kommer tillåtas minskas.
 • Nu har vi tittat på den skuggning som uppstår från träden söder om Eskilstunavägen. I och med att byggrätten är relativt stor och bebyggelsen kommer att uppta cirka 1/3-1/4 av området, att skuggningens påverkan beror helt på var inom området bebyggelsen placeras samt att skuggningen inte har någon reell inverkan på området mars-oktober har vi bestämt att inte räkna med skuggningen i modellen under utvärderingen.

I vilken skala ska fasad redovisas i och är dessa skalor obligatoriska? Är det obligatoriskt med 3D modell? Går det bra med andra 3D program?

Förtydligande gällande material och skalor som tävlingsförslag ska redovisa:

 • Situationsplan (översiktsplan) skala 1:5000 (illustrationsplan) skala 1:1000).
 • Sektion(er) med sammanhanget och omgivande byggnader redovisat, inkl. gatu- och gårdsrum 1:1000.
 • ”Teknisk sektion” som pedagogiskt visar hur solelstekniken fungerar i huset (kan vara del av vanlig sektion).
 • Planer, fasader, och sektioner i skala 1:100 kan redovisas som s/v ritningar utan materialitet i skala 1:100 , angivna skalor är obligatoriska (för god läsbarhet).
 • Planer - ev källare, bv, typplan och ev. avvikande plan (möblerade) i skala 1:100 (för god läsbarhet).
 • 3D-volymer ska kunna användas i City Planer och SketchUp. Obligatoriskt. Om andra program används ska filer finnas i KMZ format eller SKP format för användbarhet i City Planer och SketchUp.
 • 2 stycken ”säljbilder” som visar hur trevligt området blir.

Får man bygga fler radhus än 15?

Utifrån planbestämmelserna får man bygga hur många radhus man vill. Vi har i tävlingsprogramet utgått ifrån att med normala radhus finns det utrymme för 10-15 st.

Finns Planbeskrivningen för plankarta tillgänglig?

Allt samrådsmaterial inklusive planbeskrivning från samråd finns publicerat här på kommunens webbsida. Planbeskrivning från samråd för Torlunda norra.

I vissa tävlingar öppnas det upp för att tävlande får komma med förslag till förändring av pågående detaljplanearbete ifall de tävlande motiverar varför. Är detta ett möjligt förfarande i denna markanvisningstävling?

Byggrättens utbredning (yta) är fast. Om tävlande däremot vill bygga/rita på ett sätt som strider mot egenskapsbestämmelserna i utkastet till plankarta kan det tillåtas om det motiveras. Utkast till plankarta är kommunens bild av vad som passar på platsen. Om Tävlande har en annan bild och motiverar den blir det sedan upp till juryns bedömning.

Det markerade ”tävlingsområdet i tävlingsprogrammet stämmer ej överens med plankarta vilket område ska användas?

Det område som skisser/ritningar m.m. ska omfatta är det område som utger kvartersmark i plankarta. Området benämnt som ”tävlingsområdet” på bild i tävlingsprogrammet är en markering över det uppskattade området och stämmer ej överens med plankartan. Det är området i plankarta som ni ska använda.

Är det 12 meter mellan byggnader som gäller?

Ja, 12 meter mellan byggnader är angivet i plankarta arbetsmaterial.

Vi vill samtidigt framhålla samma svar som på tidigare fråga. Om tävlande vill bygga/rita på ett sätt som strider mot egenskapsbestämmelserna i utkastet till plankarta kan det tillåtas om det motiveras. Utkast till plankarta är kommunens bild av vad som passar på platsen. Om Tävlande har en annan bild och motiverar den blir det sedan upp till juryns bedömning.

Om ett förslag vinner som inte följer planförslaget fullt ut kommer plankartan att revideras så att vunnet förslag går att genomföra.

Typ av belastning, vad menas med det?

”Typ av belastning” är vilken typkund som skall användas på uttagsmönstret för elanvändningen. De typkunder som finns i Excel-modellen är följande:

 • Supermarket
 • Multifamily building
 • Single family house with HP
 • Single family house with DH
 • Single apartment
 • Sport store
 • Restaurant
 • Förskola
 • Health center
 • Tennis hall
 • Sports center
 • Small mall
 • Specific load profile
 • (HP = värmepump, DH = fjärrvärme)

Beroende på tävlandes val av byggnation kan olika typkunder bli aktuella. Ni tävlande väljer, anger ert val i redovisning och motiverar valet.

Kommunen anser att ett kedjehus/radhus ska klassas in i som ”Single house with DH/HP”. Kedjehus/radhus där varje ”hus” har egen mätare ska klassas som ”Single house.” Om ni tävlande däremot väljer ”kollektivmätning” (med egen lösning på fördelningsmätning) kan multifamily fungera bra. Single apartment är för enstaka lägenhet i flerfamiljshus, är inte lämplig att använda i tävling.

Största möjliga investeringskostnad, vad menar ni med det?

Det är en parameter som finns med i den fulla versionen av Excel-modellen för solelsoptimering som ursprungligen var tänkt att användas. Inför tävlingen valde vi att istället använda light versionen av Excelmodellen för tävlingen och utvärdering. Tyvärr har denna punkt då blivit kvar i tävlingsprogrammet. Tävlande ska därmed bortse från att ange och redovisa största möjliga investeringskostnad för sin anläggning när material redovisas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.