Telefonoperatören Tele2/Comviq har problem med sin telefoni

Det innebär att du som har ett abonnemang hos operatören kan ha svårt att komma fram till oss. Har du problem går det alltid att ringa från en telefon med ett annat abonnemang eller skicka mejl till Eskilstuna direkt på info@eskilstuna.se.

MENY
Eskilstuna kommun

Skogsvallen, Hällbybrunn

Vinnare - Liv i Ekvilibrium. Klicka på bilden för att se den i större format.

Nu är markanvisningstävlingen avgjord

Vinnare i solelsoptimerad markanvisningstävling blir förslaget
”Liv i Ekvilibrium” från Asante Architecture & Design tillsammans med Sjöberg & Thermé.

På andra plats hamnar H2Sol från Reinhold Gustavsson Förvaltning AB, Tovatt Architect & Planners AB, PQ Projektledning, Ecokraft, ICEE indoor climate & energy engineering och på tredje plats ”I samklang med naturen” från VEIDEKKE Bostad AB, White Arkitekter, Aktea Energy.

Efter intensiva veckor har juryn kommit fram till en vinnare i den solelsoptimerade markanvisningstävlingen för Skogsvallen i Hällbybrunn. En tydlig inriktning i tävlingen har varit solelsproduktion, egenanvänding och förluster av solel. Förutom arkitektur- och stadsbyggnadskvaliteter ska bidragen tydligt ge förslag på hur solelstekniken kan integreras både nyskapande och ”sömlöst” i arkitekturen.

De tre förslagens gestaltning och tekniklösning är alla innovativa och kreativa på ett positivt sätt. Ingen är den andra lik vilket var juryns intention och förhoppning med valet av tre tydligt olika team. Innovationen och kreativiteten har stått i fokus och därmed har även solelsförslagen i viss mån varit utmanande att jämföra direkt eftersom systemen är uppbyggda men även redovisade på olika sätt.

Vi har konstaterat att förslagens solelsproduktion med råge klarar kravet på 70 000 kWh/år. I utvärderingskriteriet gällande egenanvändning eller förlust av solel ger förslagen varierande lösningar och resultat. Det innebär att samma förslag får både höga och låga poäng. Den sammanvägda solelsbedömningen ger att alla förslag är bra och relativt jämbördiga i sin helhet med något lägre poäng för ”I samklang med naturen”.

Det gör att de arkitektoniska kvaliteterna blir avgörande i tävlingen. Alla förslagen har sina möjligheter och brister som visas genom tex ej uppfylld tillgänglighet eller ej fullföljd genomritning av plan, fasad och sektion och bilder i redovisningen. Juryn har tagit viss hänsyn till att det rör sig om ett tidigt skede där allt inte behöver eller kan vara genomtänkt. Men vi anser ändå att förslagen ska vara så pass robusta och säkra i sitt koncept att de viktigaste arkitektur- och stadbyggnadskvaliteter som redovisas ska kunna genomföras utan större kompromisser.

Daniel Ängmo, juryns ordförande
Stadsarkitekt Eskilstuna kommun

I juryarbetet har följande personer medverkat:

Daniel Ängmo, Stadsarkitekt, SBF (Stadsbyggnadsförvaltningen)
Johan Rosberg, planeringsarkitekt, SBF
Anette Larsson, bygglovkoordinator/handläggare, SBF
Elias Elias, bygglovarkitekt, SBF
Mattias Sjölund Energi- och Klimatrådgivare, Kommunledningskontoret
Christer Wiik, utvecklingsingenjör, Eskilstuna Energi och Miljö
Bengt Stridh, Universitetslektor, Mälardalens högskola

Företagen bakom tävlingsförslagen

 • Team ”Liv i Ekvilibrium"
  Asante Architecture & Design tillsammans med Sjöberg & Thermé
 • Team ”H2SOL”
  Reinhold Gustavsson Förvaltning AB, Tovatt Architect & Planners AB, PQ Projektledning, Ecokraft, ICEE indoor climate & energy engineering
 • Team “I samklang med Naturen”
  VEIDEKKE Bostad AB, White Arkitekter, Aktea Energy

Läs juryns motivering under respektive tävlingsförslag nedan.

Här kan du se tävlingsförslagen

VINNARE - Liv i Ekvilibrium

Liv i Ekvilibrium. Klicka på bilden för att se den i större format.

Liv i Ekvilibrium

Asante Architecture & Design tillsammans med Sjöberg & Thermé

Läs juryns motivering här. 

Se hela tävlingsförslaget här.

2:A PLATS - H2Sol

HSol. Klicka på bilden för att se den i större format.

H2Sol

Reinhold Gustavsson Förvaltning AB, Tovatt Architect & Planners AB, PQ Projektledning, Ecokraft, ICEE indoor climate & energy engineering

Läs juryns motivering här.

Se hela tävlingsförslaget här.

3:E PLATS - I samklang med naturen

I samklang med naturen. Klicka på bilden för att se den i större format.

I samklang med naturen

VEIDEKKE Bostad AB, White Arkitekter, Aktea Energy

Läs juryns motivering här.

Se hela tävlingsförslaget här.

Se också tävlingsförslagen i 3Dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppna länken i Chrome för bäst resultat). Det tar cirka 10 sekunder att ladda respektive förslag.

Bakgrund

Eskilstuna kommun bjöd in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn. Syftet med markanvisning i området är att möjliggöra byggnation av bostäder med solelsteknik och utvärdering av denna inom projektet solelsoptimerad stadsplanering.

Av de 6 förslag som kom in utsågs 3 att gå vidare till tävlingsmomentet.

Tävlingsområdet. Flygfoto©Terratec. Klicka på bilden för att se den i större format.

Frågor och svar

Här redovisas inkomna frågor under anmälningsperioden med tillhörande svar.

 • SKP-fil för 3D-modellering har uppdaterats till en ny version.
 • Inom kort kommer en ny plankarta, Arbetsmaterial inför Granskning att publiceras. Här vill vi att ni observerar de uppdaterade reglerna gällande avstånd mellan byggnader som kommer tillåtas minskas. I Tävlingsprogrammet står att avstånd ska vara minst 30 meter mellan byggnader men detta kommer avstånd kommer tillåtas minskas.
 • Nu har vi tittat på den skuggning som uppstår från träden söder om Eskilstunavägen. I och med att byggrätten är relativt stor och bebyggelsen kommer att uppta cirka 1/3-1/4 av området, att skuggningens påverkan beror helt på var inom området bebyggelsen placeras samt att skuggningen inte har någon reell inverkan på området mars-oktober har vi bestämt att inte räkna med skuggningen i modellen under utvärderingen.

I vilken skala ska fasad redovisas i och är dessa skalor obligatoriska? Är det obligatoriskt med 3D modell? Går det bra med andra 3D program?

Förtydligande gällande material och skalor som tävlingsförslag ska redovisa:

 • Situationsplan (översiktsplan) skala 1:5000 (illustrationsplan) skala 1:1000).
 • Sektion(er) med sammanhanget och omgivande byggnader redovisat, inkl. gatu- och gårdsrum 1:1000.
 • ”Teknisk sektion” som pedagogiskt visar hur solelstekniken fungerar i huset (kan vara del av vanlig sektion).
 • Planer, fasader, och sektioner i skala 1:100 kan redovisas som s/v ritningar utan materialitet i skala 1:100 , angivna skalor är obligatoriska (för god läsbarhet).
 • Planer - ev källare, bv, typplan och ev. avvikande plan (möblerade) i skala 1:100 (för god läsbarhet).
 • 3D-volymer ska kunna användas i City Planer och SketchUp. Obligatoriskt. Om andra program används ska filer finnas i KMZ format eller SKP format för användbarhet i City Planer och SketchUp.
 • 2 stycken ”säljbilder” som visar hur trevligt området blir.

Får man bygga fler radhus än 15?

Utifrån planbestämmelserna får man bygga hur många radhus man vill. Vi har i tävlingsprogramet utgått ifrån att med normala radhus finns det utrymme för 10-15 st.

Finns Planbeskrivningen för plankarta tillgänglig?

Allt samrådsmaterial inklusive planbeskrivning från samråd finns publicerat här på kommunens webbsida. Planbeskrivning från samråd för Torlunda norra.

I vissa tävlingar öppnas det upp för att tävlande får komma med förslag till förändring av pågående detaljplanearbete ifall de tävlande motiverar varför. Är detta ett möjligt förfarande i denna markanvisningstävling?

Byggrättens utbredning (yta) är fast. Om tävlande däremot vill bygga/rita på ett sätt som strider mot egenskapsbestämmelserna i utkastet till plankarta kan det tillåtas om det motiveras. Utkast till plankarta är kommunens bild av vad som passar på platsen. Om Tävlande har en annan bild och motiverar den blir det sedan upp till juryns bedömning.

Det markerade ”tävlingsområdet i tävlingsprogrammet stämmer ej överens med plankarta vilket område ska användas?

Det område som skisser/ritningar m.m. ska omfatta är det område som utger kvartersmark i plankarta. Området benämnt som ”tävlingsområdet” på bild i tävlingsprogrammet är en markering över det uppskattade området och stämmer ej överens med plankartan. Det är området i plankarta som ni ska använda.

Är det 12 meter mellan byggnader som gäller?

Ja, 12 meter mellan byggnader är angivet i plankarta arbetsmaterial.

Vi vill samtidigt framhålla samma svar som på tidigare fråga. Om tävlande vill bygga/rita på ett sätt som strider mot egenskapsbestämmelserna i utkastet till plankarta kan det tillåtas om det motiveras. Utkast till plankarta är kommunens bild av vad som passar på platsen. Om Tävlande har en annan bild och motiverar den blir det sedan upp till juryns bedömning.

Om ett förslag vinner som inte följer planförslaget fullt ut kommer plankartan att revideras så att vunnet förslag går att genomföra.

Typ av belastning, vad menas med det?

”Typ av belastning” är vilken typkund som skall användas på uttagsmönstret för elanvändningen. De typkunder som finns i Excel-modellen är följande:

 • Supermarket
 • Multifamily building
 • Single family house with HP
 • Single family house with DH
 • Single apartment
 • Sport store
 • Restaurant
 • Förskola
 • Health center
 • Tennis hall
 • Sports center
 • Small mall
 • Specific load profile
 • (HP = värmepump, DH = fjärrvärme)

Beroende på tävlandes val av byggnation kan olika typkunder bli aktuella. Ni tävlande väljer, anger ert val i redovisning och motiverar valet.

Kommunen anser att ett kedjehus/radhus ska klassas in i som ”Single house with DH/HP”. Kedjehus/radhus där varje ”hus” har egen mätare ska klassas som ”Single house.” Om ni tävlande däremot väljer ”kollektivmätning” (med egen lösning på fördelningsmätning) kan multifamily fungera bra. Single apartment är för enstaka lägenhet i flerfamiljshus, är inte lämplig att använda i tävling.

Största möjliga investeringskostnad, vad menar ni med det?

Det är en parameter som finns med i den fulla versionen av Excel-modellen för solelsoptimering som ursprungligen var tänkt att användas. Inför tävlingen valde vi att istället använda light versionen av Excelmodellen för tävlingen och utvärdering. Tyvärr har denna punkt då blivit kvar i tävlingsprogrammet. Tävlande ska därmed bortse från att ange och redovisa största möjliga investeringskostnad för sin anläggning när material redovisas.

Vi har analyserat lastprofilerna i simuleringsverktyget för single family household with HP/DH och anser inte att de speglar den systemlösningen som vi planerar att välja. Vi har tagit fram en egen lastprofil utifrån egna erfarenheter och vår systemlösning.
Är det okej om vi redovisar vårt förslag på lastprofil och att den används vid utvärderingen av vårt tävlingsförslag?

Vi ser positivt på att ni Tävlande använder egen lastprofil. Vi vill dock att ni i ord förklarar Er lastprofil och hur den skiljer sig från de andra profilerna i modellen.

När det gäller vår utvärdering av inkomna tävlingsförslag kommer vi att titta på er profil och tar med den i helhetsbedömningen men vi kommer att jämföra och utvärdera alla inkomna tävlingsförslagen med varandra utifrån de lastprofiler som finns i Excelmodellen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.