MENY
Eskilstuna kommun

Tomträtter

Småhustomt

Vad innebär det att ha en tomträtt?

Tomträtt är en form av nyttjanderätt, dvs rätt att använda ett markområde. För detta betalar du en årlig avgift till kommunen. Som tomträttshavare har du samma rätt att disponera marken som en ägare till en fastighet. En tomträtt värderas på samma sätt som en fastighet och du kan belåna den.

Allmänt om tomträtt

Institutet tomträtt infördes 1907. Avsikten med tomträtt var att ge städerna rätt att upplåta mark för bebyggelse på betydligt längre tid än den vanliga nyttjanderätten. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift som kallas tomträttsavgäld.

Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet jordabalken.

För äldre tomträtter upplåtna 1907-1953 är avtalstiden oftast 60 år. Då tiden för dessa tomträtter går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång till nyare lagstiftning och villkoren blir desamma som vid modern tomträtt.

Nyare tomträtter dvs from 1953 och framåt sk modern tomträtt har ingen bestämd avtalstid utan löper på tillsvidare. Avgälden är här oförändrad under en bestämd tid om 10 eller 20 år varefter avgälden regleras.

Tomträttshavaren kan inte säga upp tomträtten, men man kan sälja tomträtten när man vill. Tomträtten går även att belåna. Kommunen har rätt att säga upp tomträtten om marken skulle behöva användas på annat sätt. Detta kan tidigast ske 60 år efter upplåtelsedagen.

Man kan i de flesta fall friköpa sin tomträtt.

Tomträttsavgäld

Eskilstuna kommunfullmäktige fattar beslut om avgäldens storlek. Då avgäldsperioden går ut så erbjuder kommunen dig som innehar modern tomträtt att skriva på ett tilläggsavtal om ny avgäld för den kommande avgäldsperioden. Om avtal inte träffas kan avgälden endast ändras om någon av parterna väcker talan vid fastighetsdomstolen om omprövning av avgälden. Förloraren av målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens kostnad i domstolen. 

Tomträttsavtal och tilläggsavtal skall skrivas in hos inskrivningsmyndigheten i Norrtälje. De tar ut en avgift då tomträtten skrivs in för första gången. Inskrivning av tilläggsavtal är avgiftsfritt.

Frågor? 

Du är välkommen att kontakta fastighet och exploatering och du har frågor kring tomträtt, se kontaktuppgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fastighet och exploatering
Postadress

Eskilstuna kommun

Fastighet och exploatering

631 86  Eskilstuna

Carina Eriksson
Handläggare fastighetsfrågor
Camilla Björkman
Markingenjör