Här hittar du information samt frågor och svar om radon. Du kan även göra en beställning av mätningsutrustning för radonmätning.

Mät radonhalten

Det bästa sättet att veta om du har radon i huset är att göra en mätning.

Hyresvärd eller fastighetsägare ansvarar för att mätning görs. Du kan beställa mätningsutrustning för radonmätning . Radonmätning ska göras under eldningssäsongen som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar och helst i 90 dagar.

Läs mer om radon på:
Boverkets webbplats
Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats  

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas, som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet utsänds joniserande strålning. Radonet följer med inandningsluften i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan då drabbas och du kan utveckla lungcancer.

Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större är risken att du drabbas av lungcancer. Om du röker och samtidigt utsätts för höga radonhalter innebär det en ökad hälsorisk.

 • Svar:

  Radon är en osynlig och luktfri gas. Det säkraste sättet att veta om det finns radon i din bostad är därför att göra en radonmätning. Vissa markförhållanden ger större risker än andra, men du kan ha radon i huset även om fastigheten ligger på ett så kallat lågriskområde.

 • Svar:

  Det finns tre möjliga källor till radon i bostäder – marken, byggnadsmaterial och dricksvatten.

  Marken

  Jordlagret består av cirka en tredjedel luft och i jordluften finns radongasen. Lufttrycket inomhus är oftast lägre än i marken och den radonhaltiga jordluften kan därför sugas in i huset. Risken ökar om marken är genomsläpplig och husets grundkonstruktion är otät. Den radonhaltiga jordluften kan ta sig in i huset genom exempelvis sprickor i betonggolv och källarväggar, rörgenomföringar, jordgolv och otäta rensluckor i golvbjälklagret.

  Byggnadsmaterial

  Radon från byggnadsmaterial kommer i regel endast från lättbetong med alunskiffer, så kallad blåbetong. Tillverkningen av blåbetong pågick mellan 1929-1975. Hur materialet påverkar radonhalten i inomhusluften beror bland annat på mängden blåbetong, ventilationen i byggnaden etc.

  Dricksvatten

  Radon kan finnas dricksvatten från egen borrad brunn. Det är ingen större hälsofara att dricka radonhaltigt vatten men däremot avges radonet i luften när du spolar vatten i kranen. Om du har en egen borrad brunn bör du därför analysera ditt vatten.

 • Svar:

  Referensvärdet för radon i bostäder är 200 Bq/m3. Enligt den nya strålskyddslagen (SFS 2018:396) är fastighetsägare skyldiga att optimera sitt strålskyddsarbete. Detta betyder att de ska försöka nå så långt under referensvärdet som det är möjligt.

 • Svar:

  Radon följer med inandningsluften och hamnar i lungorna. På sikt kan det orsaka lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större är risken att du drabbas. Risken ökar ytterligare om du samtidigt röker.

 • Svar:

  Ägaren till fastigheten är ansvarig för att mäta och eventuellt radonsanera. Kommunen har tillsynsansvar över radon och kan kräva att fastighetsägare mäter radon och åtgärdar höga halter.

 • Svar:

  Det är din hyresvärd/fastighetsägare som ansvarar för att mäta och eventuellt radonsanera din bostad. Du kan därför fråga din hyresvärd om mätning är gjord.

 • Svar:

  Du som äger fastigheten är själv ansvarig för att mäta och eventuellt radonsanera.

 • Svar:

  Du kan mäta radonhalten med hjälp av radondetektorer som placeras ut i bostaden. Du ska mäta i minst två-tre månader under perioden 1 oktober till 30 april för att få ett så pålitligt resultat som möjligt. Mätningen visar sedan ett årsmedelvärde.

  Du kan göra en kortare mätning under 7-10 dygn om du behöver veta radonhalten snabbt. Det är viktigt att tänka på att en korttidsmätning bara visar ett ungefärligt värde av radonhalten i bostaden. Vi rekommenderar att en långtidsmätning görs.

 • Svar:

  För att få ett årsmedelvärde ska minst två radondosor användas. För enbostadshus ska en dosa placeras på varje våning med bostadsutrymme (sovrum, vardagsrum eller liknande). Radondosans räckvidd är cirka 500 kvm och täcker därmed oftast en hel våning. Om huset är i ett plan ska två dosor användas, placerade i olika bostadsutrymmen.

 • Svar:

  Mätning ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

  Kort sammanfattat om lägenheter att mäta:

  • 20 % av lägenheterna i varje huskropp
  • Alla lägenheter med markkontakt
  • 1 lägenhet per våningsplan ovan markkontakt (i varje trapphus)
 • Svar:

  Om du äger ett enbostadshus/villa kan du beställa via kommunens e-tjänst.

  Är du ägare till ett flerbostadshus (till exempel bostadsrättsförening eller hyresvärd) och vill göra en radonmätning kan du kontakta miljökontoret för att få hjälp med din beställning.

 • Svar:

  En radonmätning är aktuell i ungefär tio år, därför rekommenderar vi att en radonmätning görs i bostaden ungefär vart tionde år. Du bör dock göra en ny mätning om du har gjort en förändring i ditt hus, till exempel en omfattande renovering, ändring av ventilation och så vidare.

 • Svar:

  Eftersom exponering för förhöjda radonhalter på sikt kan orsaka sjukdom bör du se till att minska halterna av radon i din bostad. Det finns olika åtgärder för att göra detta, till exempel förändring av ventilationen. För att välja rätt åtgärd behöver du veta vad källan till radonet är, kontakta en radonkonsult för att göra en radonbesiktning.

  Vi kan tyvärr inte rekommendera ett specifikt företag som kan hjälpa dig. Det är som att anlita vilken annan typ av hantverkare som helst; vad som passar bäst är ofta olika för olika personer. Har du tillgång till dator så kan du testa att söka efter radonkonsulter som kan hjälpa till. Ett tips är att leta bland medlemsföretagen hos Svensk Radonförening.

 • Svar:

  Om du äger och bor i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 kan du ansöka om radonbidrag för de åtgärder du behöver göra. Du kan få bidrag för 50 % av kostnaderna, dock högst 25 000 kronor.

  Tänk på att inte påbörja några åtgärder innan du har skickat in din ansökan.

  Läs mer om radonbidraget på Boverkets hemsida.

  Om du har fler frågor om radonbidraget kan du kontakta länsstyrelsen i Södermanlands län på telefonnummer 010-223 40 00 eller på e-post sodermanland@lansstyrelsen.se

 • Svar:

  Du kan med fördel ansöka om radonbidrag via Boverkets hemsida.

  Du kan även skicka din ansökan per post till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Läs mer om ansökan på länsstyrelsens hemsida.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 11 oktober 2021