MENY
Eskilstuna kommun

Granskning för Nötknäpparen 26 m.fl. (Slakthusområdet)

Utdrag ur plankarta

Planområdet ligger i stadsdelen Norr i nordvästra delen av Eskilstunas tätort. Genom planändring ska det bli möjligt att bygga skola, kontor, bostäder, parkeringsgarage och lokaler för handel och andra verksamheter.

För att säkerställa skolelevers säkerhet på, till och från platsen måste trafiksäkerheten förbättras på Munktellsgatan och Gustafsvägen. Detta görs genom att gaturummet utformas så att gångare och cyklister prioriteras. Gaturummet på Munktellsgatan ska också utformas så att ett grönt stråk kan utvecklas mellan åstråket vid Eskilstunaån och Årby naturreservat.

Ovanstående åtgärders inverkan på riksintresset Eskilstuna D5 ska också prövas i planen.

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Titta på förslaget

Du kan titta på förslaget i foajén i Värjan, Alva Myrdals gata 5 under tiden 20 maj - 19 juni 2020. Värjans öppettider är vardagar 07.30-16.00, dag före röd dag 8.00-13.00.

Handlingarna som hör till planförslaget finns under "Dokument".

Välkommen med dina synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligt, undertecknade med namn eller fastighetsbeteckning, senast 20 juni 2020 till:

sbf-planavdelningen@eskilstuna.se

eller

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Ange diarienummer SBN/2019:147

Om du inte lämnat dina synpunkter senast 19 juni kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

Synpunkter som lämnats in under samrådet behöver inte upprepas.

Vy från Arernatorget

Vy från Gustafsvägen

Vy från Munktellsgatan

Vy från Verkstadsgatan

Siktlinje från Nybron

Siktlinje från Hamngatan

Siktlinje från Rothoffsparken

Situationsplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.