Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det är viktigt att ta tillvara föräldrars kunskap om det egna barnet. Föräldrar skall känna delaktighet i sitt barns skolgång och är därför alltid välkommen till skolan. Det är angeläget att förutsättningar skapas för föräldrainflytande. Detta sker dels genom att skolan fortlöpande ger information om skolarbetet och dels genom dialogen i utvecklingssamtalet när den individuella utvecklingsplanen upprättas.

I skolråd och vid föräldramöten ges möjlighet till information och samråd. Vi lägger stor vikt vid den vardagliga kontakten med föräldrar som sker via kontaktböcker/telefonsamtal.