Eskilstuna kommun
18 april 2014 07:42

Inackorderingsbidrag och APL-resor

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För skolåret 12/13 gäller följande regler för inackorderingsbidrag och APL-resor

  • Bidrag utgår till och med första halvåret det år du fyller 20 år.
  • Du ska vara heltidsstuderande och berättigad till studiebidrag.
  • För elever som går på annan ort, krävs intyg från skolan.
  • Du kan inte få inackorderingsbidrag samtidigt som resebidrag.

Om du beviljas inackorderingsbidrag kan du således enbart få eventuellt resebidrag för APL-resor.
APL-ersättning utgår endast för praktik i hemkommunen eller på skolorten.

Regler som tillkommer för inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag kan beviljas om du har minst 60 kilometer till skolan.

Om du utnyttjar frisöksmöjligheten och blir intagen i annan kommun, kan inackorderingsbidraget beviljas endast om hemkommunen inte kan erbjuda dig det sökta programmet/inriktningen.

Bidraget avser kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att det skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten.

Inackorderingsbidraget är 1/30 av basbeloppet, för 2012 blir 1500 kr/månad.
Betalningen av inackorderingsbidraget sker månadsvis i förskott, 9 månader under läsåret. Inackorderingsbidraget utbetalas endast för den tid då du varit inackorderad och studerade.

För mycket utbetald ersättning skall återbetalas.

Du som får inackorderingsbidrag har även rätt till skolkortet som ger dig 4 resor per dag inom Eskilstuna kommuns gränser. Kortet hämtas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, Alva Myrdals gata 5.

Så här fyller Du i ansökningsblanketten

Fyll i Ditt namn, adress och personnummer och samma uppgifter för den person som ska kvittera ut inackorderingsbidraget.

Ange skolans namn, skolort, utbildningsprogram, årskurs och klass samt för vilken period du ansöker inackorderingsbidraget.

Sista ansökningsdag är den 15 juni 2012 för elever i årskurs 2 – 3 och den 31 juli 2012 för elever i årskurs 1. För sent inkomna ansökningar kan medföra att eleven inte kan få inackorderingsbidraget utbetald i förskott. 

Ersättning för APL-resor

Ersättning för arbetsplatsförlagt lärande söks på särskild blankett. Den får du från Barn- och utbildningsförvaltningens handläggare Maria Telenius (kontaktuppgifter längst ner på den här sidan).

Fyll i uppgiften om hur lång sträcka det är mellan bostaden och APL-stället. Ange vidare adressen till APL-stället och hur du ämnar resa. Du måste kryssa för vilken period praktiktiden sträcker sig över och vilka veckodagar du ska vara där.

Som APL räknas inte studiebesök eller specialarbete. Bidraget beräknas efter principen billigaste färdsätt. APL-ersättning utgår endast för APL i hemkommunen. APL-ersättningen betalas ut efter inkommen närvarorapport.

Underskrift

 Ska alltid göras av dig själv. Är du inte myndig måste förmyndaren dessutom underteckna. Viktigt är också att förmyndarens person- och telefonnummer anges.
APL-blanketten skall även undertecknas av kurator eller klasslärare.

Ansökan skickas till:

Eskilstuna kommun
Barn- och Utbildningsförvaltningen
Inackorderingsbidrag
Alva Myrdals gata 5
632 20  ESKILSTUNA
 

Ytterligare information lämnas av

Barn- och utbildningsförvaltningen, Maria Telenius telefon 016-710 17 50, maria.telenius@eskilstuna.se

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan