Elevhälsoteam

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, göra framsteg, övervinna svårigheter och känna glädje.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska detta anmälas till rektor. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. När ett behov av särskilt stöd är konstaterat gör elevhälsoteamet tillsammans med arbetslaget en pedagogisk kartläggning.

Efter kartläggningen beslutar rektor eller bemyndigad uppdragstagare om åtgärdsprogram ska upprättas. Åtgärdsprogram upprättas om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i läroplanen (LGR 11). Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder skolan gör samt hur och när utvärdering ska ske.

Vid behov samverkar vi med övriga stödfunktioner i kommunen och landstinget. De är:
Stödcentrum – konsultation och skolpsykologutredning, talpedagog
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) – konsultation och psykologutredning, t.ex. ADHD
Habilitieringen – konsultation och utredning inom autismspektrat
Logoped – konsultation och dyslexiutredning