Verksamhetsplan Förskoleklass-åk1

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

vårterminen 2013

• Skriver barnens frånvaro i förskoleklass och 1:or i personalrummet LB3. Prickar av varje morgon. Skolpersonal ringer upp respektive barn vid första rasten. Närvaroansvarig F-1:or: Anne. På EHT tar vi upp de barn som har stor frånvaro för kännedom. Närvaroansvarig ansvarar för att handlingsplanen följs.

• Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen
Ha koll på var barnen ligger individuellt genom diagnoser, arbete i mindre grupper, läsgrupper. Fast tid till läxhjälp. Reviderar grupperna under läsåret efter barnens behov. Detta görs under teamets EHT-tid samt under 1-timmes planeringstid.

• 100% av eleverna i åk 1 kan läsa, skriva och räkna vid läsårsslut
Språkutvecklade arbetssätt. Arbeta med Bornholm samt i olika gruppkonstellationer efter barnens språkliga behov. Språket Lyfter – skolverkets diagnosmaterial kommer att användas. Vid starten av vårterminen görs ytterligare en screening på årskurs 1. Därefter gör vi grupper för intensiv träning.

• Ökad motivation och lust att  lära
Genom samarbete får barnen i förskoleklass nyfikenhet inför 1:an.
Är pedagogerna positiva och har förväntningar på barnen ger de barnen lust att lära sig. Under vårterminen kommer samarbets-dagar/-tillfällen planeras in.

• Fritidshemmets utbildningsuppdrag
På teamtiden diskuterar vi förhållningssätt. Under teamtiden kommer vi att skriva LPP på vår gemensamma fritidstid. Fritids kommer att erbjuda olika aktiviteter för att stimulera utveckling och lärande med hjälp av olika metoder.
Vi kommer att ha planering på teamträffarna och fredagarna för personalen.