Rutiner för polisanmälan och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här nedan kan du läsa om hur skolan och socialtjänsten agerar när en elev begår ett brott. Dessa rutiner ska ses som ett stöd i skolornas arbete när det uppstår hot, våld eller andra brottsliga gärningar. Rutinerna syftar också till att skapa ett gemensamt synsätt på, och ett väl genomtänktf örhållningssätt till, vad som motiverar en polisanmälan och vem som faktiskt anmäler. Rutinerna tydliggör också hur socialtjänsten agerar vid en anmälan från förskola/skola. Slutligen klargörs ansvaret att anmäla även till socialtjänst, både vad gäller den som utsatts för ett misstänkt brott och den sommisstänks för brottet ifråga (då båda kan ha behov av hjälp enligt socialtjänstlagen). Läs här