verksamhetsplan team 2-3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Lokalverksamhetsplan för team 2-3

1.
Upplevd stress bland både pojkar och flickor ska minska.

Kunskap om stress, planering, prioritering där forskning visar att stress uppstår när individen upplever att den inte har kontroll över och kan påverka den egna situationen.
Att veta vad som förväntas, kunna prioritera det viktigaste alternativt få stöd för det är viktiga bitar här.

Konkretisering:
Arbeta förebyggande och ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet. Elevens skolarbete, läxor och prov ska fördelas jämt under arbetsveckan och över perioder.

Bedömning:
Elevenkät vt 2014.

 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Ett fåtal av eleverna kan känna sig stressade.

Aktivitet/konkretisering: Eleverna får läxor på bestämda dagar samt tillgång till läxhjälp. Vi har klassråd samt eleverna reflekterar varje vecka i sin veckobok.

Bedömning: Elevenkät för år 2 och utvecklingssamtal

2.
Andelen elever som finner skolarbetet intressant ska öka i jämförelse med 2013 års enkätresultat.

Konkretisering:
Pedagogerna erbjuder eleverna utmaningar, tydliga förväntningar och ger uppmuntrande och formativ återkoppling. Rektor gör besök i verksamheten och ger återkoppling till pedagogerna med syfte att coacha, uppmuntra och utmana.

Bedömning:
elevenkät 2014. Medarbetarsamtal och verksamhetsbesök

 

 

 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Vi upplever att de flesta elever finner skolarbetet intressant i de lägre åldrarna utifrån samtal och elevenkäter.

Aktivitet/konkretisering: Varierat arbetssätt, utepedagogik

Bedömning: klassråd, utvärdering enskilt& i grupp samt kommunens elevenkät.

3.
Utveckla undervisningen så att den i högre utsträckning möter pojkar och fångar deras uttryck för kunskap.

Konkretisering:
Eleverna ges möjlighet till delaktighet/inflytande i planering av undervisningen (LPP). Skapa klassrumsklimat som främjar kunskap, lärande och nyfikenhet.

Bedömning:
Jämförelse måluppfyllelse vt 2013 med betygsresultat dec 2013 samt juni 2014, resultat NP.

 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Vi upplever att både pojkar & flickor är lika intresserade av att lära.

Aktivitet(-er)/konkretisering: att ge positiv återkoppling ofta både skriftligt och muntligt, delaktighet, försöka fånga varje elevs intressen.

Bedömning: IUP, diagnoser, utvecklingssamtal samt kommunens elevenkät

 


5.
Arbetslaget ansvar för att varje elev utvecklas maximalt.

Konkretisering:
IUP är ett levande dokument med tydlig elevmedverkan. Undervisningen förändras och anpassas kontinuerligt så att det är elevernas behov som står i fokus och eleverna har möjlighet att nå målen i samtliga ämnen. Mentor har det samlade ansvaret för enskild elev.

 


Bedömning:
Regelbunden uppföljning i EHT för att säkerställa att relevanta åtgärder finns insatta på de elever som riskerar att inte nå målen. Systematisk uppföljning av måluppfyllelse i samtliga ämnen fyra gånger per läsår.


 Arbetslagets åtagande:

Nuläge (läggs in av varje team): Vi utgår ifrån varje IUP för att möjliggöra för alla elever att nå målen.

Aktivitet(-er)/konkretisering: Diagnoser, på EHT diskuteras vilken arbetsmetod som vi ska använda. OBS! en önskan är att varje måluppfyllelse skickas till teamledaren efter varje uppdatering

Bedömning:


6.
Den ogiltiga frånvaron ska upphöra.

Jämför med ogiltig frånvaro i arbetslaget maj 2013. Frånvarohanteringen digitaliseras i åk 6 from  ht 2013.

Konkretisering:
Handlingsplanen ”vid elevs frånvaro” har tydliga steg för hur vi följer upp och åtgärdar frånvaro. Varje arbetslag har en person utsedd som ansvarar för att sammanställa frånvaron och rapportera till EHT.

Bedömning:
Månadsvis uppföljning i EHT.

 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Varje klasslärare rapporterar frånvaron till en frånvaroansvarig som sedan skickar informationen till rektor. Den lärare som tar emot eleverna vid skolagens början ansvarar för att ringa hem till de elever som saknas.

Aktivitet(-er)/konkretisering: Vi ringer hem om eleverna inte är sjukanmälda.

Bedömning: Månadsvis uppföljning i EHT, samtal med föräldrarna vid hög frånvaro.

 


7.
Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna efter årskurs 1.

Ingångsvärde läggs in efter avstämning i september (v.36 – senast 6/9) 2013.


Konkretisering:
Implementering av kommungemensam språkutvecklingsplan. Eventuell omfördelning av resurser sker utifrån resultat vid uppföljning.

Bedömning:
Regelbunden uppföljning i valt verktyg fyra gånger per läsår (vv. 45, 51 och 11)Vid vårterminens slut (v. 23) bedöms förmågan att läsa, skriva, räkna hos samtliga elever i årskurs 1.


 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Vi är år 2 & 3 och bedömer inte detta.

Aktivitet(-er)/konkretisering: Vi arbetar vidare med elevernas förkunskaper.

Bedömning: Lästest och diagnoser


8.
Samtliga skolor inom området ska erhålla/behålla Grön flagg.

Två av fyra skolor har Grön flagg.

Konkretisering:
GSO 7 arbetar för att miljögrupper finns på varje skolenhet där man arbetar för att behålla eller erhålla Grön flagg.

Bedömning:
Sker vid läsårets slut (juni 2014).

 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Miljögrupp har utsetts

Aktivitet(-er)/konkretisering: Miljövecka v 40

 

9.
Elevernas upplevelse av tillräckliga kunskaper för att ta ställning i miljöfrågor ska öka.


Konkretisering:
Planen för hållbar utveckling (Grön flagg) ska genomsyra planering och undervisning i samtliga ämnen. Vi arbetar aktivt med att synliggöra för eleverna när de arbetar med miljöfrågor.

Bedömning:
Enkätresultat vt 2014.

 Arbetslagets åtagande:

Nuläge: Vi arbetar aktivt med att synliggöra för eleverna när de arbetar med miljöfrågor.

Aktivitet(-er)/konkretisering: trafikprojekt, hålla ordning i korridoren, hålla ljudnivån nere etc.

Bedömning: Enkätresultat vt 2014

 

10.
Eleverna ska uppleva kontinuitet och sammanhang i sitt lärande, både i skolan och i fritidshemmet.

Konkretisering:
Utveckla samarbetsformer mellan fritidshemmen och skolan kring undervisningens innehåll, utformning och struktur.

Bedömning:
Tabell ”utveckling och lärande” fritidshem vt 2014.