Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Som stöd för arbetet gör skolan varje år en plan; likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

 

Likabehandlingsplan 2014-2015