Elevhälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevhälsans roll på en skola

Elevhälsan

 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

På Hammargärdet

Speciallärare på Hammargärdet är
Maud Lundström 070-648 05 54.
maud.lundstrom@eskilstuna.se

Kurator på Hammargärdet är Ewa Eriksson 070-0866180
ewa.eriksson3@eskilstuna.se

Onsdag och Torsdag udda veckor.

Psykolog på Hammargärdet, tjänsten är under rekrytering.

Skolsköterskan Jenny Cerling arbetar med bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.

Skolsköterskan träffas på telefon 0700-862800, på mail: jenny.celing@eskilstuna.se och på skolan.

Torsdagar 08.00 - 16.00 samt var fjärde fredag.


Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antal lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.