Elevhälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevhälsa”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Eskilstuna kommun har också centrala stödresurser för elevhälsa

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

Elevhälsoteam på Hållsta skola:

Speciallärare
Specialläraren har ett tätt samarbete med klasslärarna. Den kontinuerliga uppföljningen av samtliga elever ligger till grund för specialundervisningen. Specialläraren arbetar med elever i grupp eller med enskilda elever under kortare eller längre perioder utifrån elevens behov.

Kurator är Catharina Adolfsson telefon: 070-089 30 52
catharina.adolfsson@eskilstuna.se


Psykolog

Skolsköterska
Eva Johansson 

Kamratstödjare
Sinikka Amnebratt ansvarar för den grupp av elever som tillsammans med dem ingår i kamratstödjarna. I varje klass väljs två elever att bli representanter till denna grupp. De arbetar sedan med aktiviteter för att främja kränkningar och mobbing.


Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.