Specialpedagog

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla barn är olika och behöver olika lång tid för att lära och utvecklas.
Eleverna lär på olika sätt och behöver mer eller mindre stöd i sin utveckling.

Vi strävar efter att tidigt både upptäcka elevernas starka sidor och stötta i svårigheter, vilket är viktigt för både utvecklingen och självförtroendet. Vi följer elevernas utveckling bl. a. med hjälp av återkommande kartläggning.

Ett nära samarbete skola-hem är för oss en mycket viktig angelägenhet, både i utformandet av individuella utvecklingsplaner/åtgärdsprogram samt i det dagliga arbetet med barnen.

En tidig insats i skolan är viktig för elevens utveckling och självförtroende. Redan under hösten i förskoleklassen tittar vi närmare på, hur långt de har kommit i deras språkliga medvetenhet. Den är grund för kommande läs- och skrivutveckling. Språket är vårt viktigaste redskap för kunskapsinhämtande, tankar och kommunikation med andra.

Läs- och skrivsvårigheter är vårt vanligaste handikapp. En tidig insats är viktig för elevens utveckling och självförtroende. Stöd i främst matematik och svenska ges i klassen – i mindre grupp eller enskilt.

En positiv inställning till vårt arbete är en viktig förutsättning för ett gott resultat.

Viktig länk för information angående läs- och skrivsvårigheter:
Dyslexiförbundet FMLS