Verksamhetsrapport 2013

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under året har trygghetsarbetet varit i fokus på Gökstensskolan. Vi har arbetat med trygghetsvandringar för att skapa elevdelaktighet i likabehandlingsarbetet. Resultatet visar att vårt största förbättringsområde ligger på lokaler. Eleverna upplever i stor grad att de är trygga i skolan. Elevhälsan har omorganiserats under året och ser systematiskt över trygghetsarbetet och har en strategisk överblick.

Forskning visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för hög måluppfyllelse är att eleverna kontinuerligt får formativ bedömning av sin lärare. Eleverna upplever att de får en god återkoppling på sina prestationer. Värdet är nästan 4 på en 5-gradig skala. Vi har även arbetat med ett varierat arbetssätt genom att använda oss av entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande (EL) innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Vi har utvecklat EL-arbetet så att det nu genomföras i alla årskurser.

Det har skett en förbättring i betygsresultat. 85% av eleverna i åk 9 har betyg i 16 ämnen . En mycket lyckad insats har varit simundervisning utanför ordinarie skoltid. Måluppfyllelsen i alla årskurser är hög. Förändrad resursfördelning i de yngre åldrarna ser vi som en framgångsfaktor.

Ett långsiktigt arbete med att öka elevernas närvaro och minska den ogiltiga frånvaron har gett goda resultat under året. Den ogiltiga frånvaron i åk 6-9 har sjunkit från 26% under våren 2013 till 16% hösten 2013.

Lokal verksamhetsberättelse 2013 Gökstensskolan