Verksamhetsrapport åk F-6 2014

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Gökstensskolan F-6 uppfyller nämndens åtagande genom att arbeta konsekvent och tydligt med väl beprövade och forskningsgrundade metoder både för att utveckla undervisingen och bedömningen, öka måluppfyllelsen och öka delaktigheten hos både elever och föräldrar.

Genom att under året starta upp en fritidsfortbildning med mycket kompetenta utbildare skapar vi en grund för det fortsatta arbetet med att utveckla fritidshemmets stödjande funktion.

Under året har vi arbetat målinriktat med att minska all frånvaro och vi ser att på individnivå har vi lyckats väl.

En utmaning är att lyckas få alla elever godkända i simundervisningen men det är något vi arbetar vidare med under 2015.

Under valåret 2014 arbetades det i alla årskurser med politik och demokrati på ett mycket lustfyllt och engagerat sätt. Våra EL-projekt har också varit både lustfyllda och engagerande.