Elevhälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevhälsa”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Utredning

Om en elev, förälder, lärare eller annan person uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå skolans mål ska rektor se till att en utredning blir gjord. Av utredningen framgår vilket stöd eleven behöver till exempel från lärare, med hjälpmedel eller från elevhälsan.

Elevhälsan kan bistå rektor med utredningen, men också med förebyggande arbete och stöd till elever, föräldrar och lärare. På varje skola finns tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare.

Har ditt barn skadat sig? Läs om kommunens olycksfallsförsäkring

Eskilstuna kommun har också centrala stödresurser för elevhälsa

Vi som arbetar i Gökstensskolans elevhälsoteam är

Jenny Ollén, rektor årskurs F-6

Anu Enehöjd, rektor årskurs 7-9

Marie Carlsson, speciallärare, telefon, epost

Marita Carlsson, specialpedagog

Karin Söderberg speciallärare

Petra Runström Nilsson , specialpedagog

Anneli Karlsson, kurator
Tel. 016 - 710 72 45, 073-950 67 60

Så här arbetar specialpedagogerna

Skolsköterskan Ingmarie Kasche arbetar med bland annat hälsoundersökningar och vaccinationer.

Skolsköterskan träffas på telefon, på epostadress och på sin expedition som finns på C-Huset. 

Måndag – onsdag kl 08.00 - 17.00
Torsdag kl 08.00 – 16.30
Fredag kl 08.00 – 12.00

Elevinflytande kan ni läsa mer om.


Åtgärdsprogram

Ibland kan det behövas mer omfattande insatser för att eleven ska nå målen, som ett ökat antalet lektioner i något ämne, att eleven får gå i en särskild undervisningsgrupp eller annat stöd. Då krävs ett åtgärdsprogam som arbetas fram gemensamt av skola, föräldrar och elev och där beslut fattas av rektor.