Växelvis boende

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos båda föräldrarna har från november 2004 rätt till skolskjuts från båda föräldrarna.

Fram till nu har prövning av rätten till skolskjuts för elev i Eskilstuna kommun med växelvist boende skett endast inom upptagningsområdet för anvisad skola enligt riktlinjer antagna i barn- och utbildningsnämnden den 10 april 2003.

Riktlinjerna kom till som en konsekvens av regeringsrättsdomen i dec 2002 avseende växelvist boende samt den analys av domen och rekomendation som Svenska Kommunförbundet gav kommunerna i frågan.

Svenska Kommunförbundet har i cirkulär 2004:64 meddelat att Regeringsrätten i juni 2004 beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för ytterligare ett antal ärenden som också gäller skolskjuts vid växelvist boende. Därmed har kammarrätternas domar i ärendena slagits fast. Kommunförbundet ger i cirkulär 2004:64 en redogörelse för det rättsläge som sammanfattningsvis råder avseende skolskjuts vid växelvist boende.

Med utgångspunkt från Kommunförbundets analys av rättsläget och vägledning till kommunerna i frågan har barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2004 fattat beslut om nya riktlinjer för prövning av rätten till skolskjuts vid växelvist boende. Protokollsutdrag bifogas detta mail. De nya riktlinjerna träder i kraft från och med det att beslutet fattats. Torshälla Stads nämnd fattar motsvarande beslut den 9 november 2004.

I korthet innebär nämndens beslut följande:

1. Prövning av rätten till skolskjuts vid växelvist boende ska ske också från icke-folkbokföringsadressen vid växelvist boende mellan vårdnadshavare (eller vid boende som kan anses vara s. k. varaktigt boende hos icke-vårdnadshavare) oavsett var inom kommunen adressen är belägna. (gamla riktlinjerna sa inom upptagningsområdet)

2. Prövning av rätten till skolskjuts ska ske när barnet bor i princip lika mycket hos vardera parten i ett fast och varaktigt arrangemang. (gamla riktlinjerna sa ingenting om detta).

3. Prövning av rätten till skolskjuts sker först efter att parterna genom att lämna in fast schema, avtal eller dom, visat att det är fråga om i princip lika boende i ett fast arrangemang. Det skall alltså framgå hur boendet dem emellan är upplagt. (gamla riktlinjerna sa ingenting om detta)

Skärpningen i riktlinjerna (punkt 2 och 3 ovan) bottnar i att förvaltningen behöver tillförlitligt underlag dels för att försäkra sig om att skolskjuts ges i de fall som berättigar till skolskjuts enligt principen växelvist boende och inte för umgänge, dels för att kunna säkerställa en bra skolskjutsplanering med god framförhållning. Saknas sådant underlag från parterna kan inte prövning av rätten till skolskjuts vid växelvist boende ske.

Först sedan parterna visat på att det råder ett växelvist boende kan förvaltningen fastställa vilket behov som finns och på vilket sätt skolskjuts kan erbjudas förutsatt att  kraven för skolskjuts enligt våra skolskjutsregler är uppfyllda. Inlämnat schema ska vara undertecknat av båda parter.

Prövning av rätten till skolskjuts vid växelvist boende görs i övrigt enligt gängse rutiner för skolskjutsbedömning d v s ansvarig på respektive skola beslutar i normalfallet d v s utifrån avståndgränserna. Beslut som gäller skolskjuts utifrån undantag från skolskjutsreglerna t ex trafikfarlig väg fattas av Ulf Holmqvist.

Fattade beslut ska vara tidsbegränsade - termins- eller läsårsvis - och innehålla förbehållet att det gäller under de förhållanden som angetts i schema dom eller avtal. Ansvarig på skola/skolchef förbehåller sig rätten att ompröva beslutet om skolskjuts vid ändrade förhållanden som uppkommit under beslutets gilgithetstid.

Beslutfattare ska även förbehålla sig rätten att upphäva beslutet om skolskjuts om förändringar i rättsläget uppstår som är tvingande för kommunen.

För ytterligare information om reglerna, kontakta den aktuella skolan.