Skolskjutsregler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Avståndsgränser

Varje kommun bestämmer själv vilka avstånd som ska gälla för att en elev ska få skolskjuts. I Eskilstuna kommun ska närmaste väg mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns uppgå till:

För förskoleklass- skolår 3: 2 km
För skolår 4-6:  3 km vintertid (nov-mars), 4 km sommartid
För skolår 7-9:  4 km vintertid (nov-mars), 6 km sommartid

Hållplats

Skolskjutsberättigade elever anvisas en hållplats för på- och avstigning för skolskjutsen. Samma avstånd som gäller som gräns för att få skolskjuts gäller också mellan bostaden och den anvisade hållplatsen. Det betyder till exempel att en elev i förskoleklass-skolår3 kan ha ett avstånd upp till 2 km mellan bostaden och hållplatsen. Den anvisade hållplatsen kan ändras över tid beroende på elevens ålder och skolskjutsens sträckning på grund av andra elevers behov av skolskjuts.

Res- och väntetid

Som huvudregel gäller att restid och väntetid i skolan vid skoldagens början och slut skall vara så kort som möjligt med hänsyn till samordning. Res- och väntetiden beräknas från det att eleven kliver på skolbussen vid hemhållplatsen till dess skolan börjar på morgonen och från det att skolan slutar på eftermiddagen till dess eleven kliver av skolbussen på hemhållplatsen. Res- och väntetiden bör tillsammans inte överstiga 60 minuter på morgonen respektive eftermiddagen.

Ansvar

Föräldern ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och bussen. När eleven kliver på bussen på morgonen övergår ansvaret till transportören/kommunen och återgår till föräldern när eleven kliver av bussen efter skoldagens slut. Föräldern ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om en elev missar skolskjutsen, ansvarar föräldern för att eleven kommer till skolan.

Transportören och föraren ansvarar för att gällande ordningsregler och trafikbestämmelser följs under färd. Föraren ska släppa av eleverna vid anvisade hållplatser. Vid speciella omständigheter får elever släppas på annan plats men först sedan föräldrarna kontaktats och alternativ plats överenskommits.

Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterlevs från det att en elev kliver av bussen vid skolan till dess att den kliver på bussen vid hemresa. Skolan ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen efter skolans slut.

Kommunen ansvarar för att i samråd med polis, väghållare och transportör se till att hållplatsen och vägen mellan hemmet och hållplatsen har tillfredsställande säkerhet samt att hållplatsen är lämpligt placerad.

Medföljande elev

En elev som inte själv är berättigad till skolskjuts kan få medfölja skolskjutsen i mån av plats. Skolskjutsberättigade elever har alltid företräde.

I skolskjuts beställd via Samres beställningscentral upplåts platser enbart till de elever som själva är berättigade till skolskjuts.

Kortvarigt funktionshinder

Funktionshinder som inte uppkommit till följd av olycka, och som har en varaktighet under 8 veckor berättigar inte till skolskjuts.

Skolskjuts vid funktionshinder som uppstått genom olyckshändelse, se vidare under Skolskjuts vid olycksfall

Skolbyte på grund av ny hemadress

Elev som flyttar under skolår 9 får gå kvar i den tidigare skolan med bibehållen skolskjuts.
Elev som flyttar under skolår F-8 byter skola. Om eleven väljer att gå kvar i den tidigare skolan gäller beträffande skolskjutsen det som står under ”Val av annan skola”.