Skolskjuts vid olycksfall

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För alla elever i grund- och gymnasieskolan, inkl friskolor, har Eskilstuna kommun tecknat en olycksfallsförsäkring. Försäkringen är en dygnetrunt-försäkring.

Om behov av taxi till och från skolan uppstår på grund av olycksfallet ska detta kunna styrkas med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi behövs. Läkarintyget faxas till försäkringsbolaget. Först efter bekräftelse kan beställning av taxiresor göras. Beställning av taxi görs av föräldern/eleven.

Här kan du hämta mer information försäkringsbesked

Behov av skolskjuts vid funktionshinder som inte uppkommit till följd av olycka se vidare under Skolskjutsregler - kortvarigt funktionshinder