Säkerhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Säkerhetsinformation för elever i upphandlad skolbuss

Elever som åker skolskjuts med bussar från Svalbovikens Buss AB, Tuna Trafik AB och Axelssons Turisttrafik AB  får i samband med varje nytt läsår information i bussäkerhet.

Informationen omfattar beteende i väntan på bussen, på väg till/från hållplats, ombord på bussen och vid på- och avstigning, bältesanvändning samt utrymningsövning. Informationen sker i skolbussen.

Säkerhetsutbildning för alla åk 2-elever

Sedan hösten 2011 genomför barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen gemensamt en årlig säkerhetsutbildning i buss för alla elever i skolår 2 i Eskilstuna kommun inkl elever i friskolorna.

Bakgrunden till att målgruppen för säkerhetsutbildningen är vidgad till att omfatta en hel årskull elever och inte enbart skolskjutsberättigade elever är att samtliga elever i Eskilstuna kommun får ett busskort som innehåller 4 fria resor/dag inom kommun.

Säkerhetsutbildningen äger rum i buss vid respektive skola i början på höstterminen och omfattar ca 45 minuters lektion per grupp/klass. Utbildningen genomförs av förare från de transportbolag som kör skolskjutstrafiken och kollektivtrafiken i kommunen.
Föräldrar till barn i skolår 2 bjuds in att delta i utbildningen.

Säkerhetsutbildningen omfattar momenten beteende i väntan på buss, på väg till/från hållplats, ombord på bussen och vid på- och avstigning, utrymningsövning, reflexanvändning, bältesanvändning, skadegörelse och villkor för Elevkortet. Efter avslutad utbildning tilldelas eleven en informationsfolder/diplom som tar upp det som utbildningen innehållit. I anslutning till utbildningstillfället gör varje elev ett kunskapstest och klassen har också möjlighet att delta i en tävling med inriktning på trafiksäkerhet.

SOLA-arbetet/Hållplatsinventering

Representanter från Eskilstuna kommun, Trafikverket, Länstrafiken, bussentreprenörer, skolrepresentanter och polisen arbetar gemensamt för en trafiksäkrare skolväg med fokus på skolbusshållplatser sedan april 2009.

Tillsammans bildar deltagarna kommunens SkolskjutsOLA-grupp och arbetet bedrivs enligt OLA-metodiken som Trafikverket använder vid utredningar av olyckor. OLA står för Objektiva fakta – Lösningar – Avsikter.

Utgångspunkten för SkolskjutsOLA-gruppens arbete är en inventering av kommunens samtliga hållplatser för den upphandlade skolskjutsen, slutförd i maj 2009. I inventeringen granskas hållplatserna utifrån trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet enligt en förutbestämd mall. Under 2009/2010 har ett 25-tal hållplatser bedömts ha behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och för 15 stycken av dessa har åtgärder genomförts t ex breddning av hållplatser, anläggning av breda gångvägar till och från hållplatser, utplacering av mobila hållplatser.

SkolskjutsOLA-gruppen träffas fortlöpande två gånger per år för att gemensamt analysera och bedöma hållplatser på plats samt bestämma prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Avtals- och kvalitetsuppföljning 2010

En avtals- och kvalitetsuppföljning har genomförts av den upphandlade skolskjutsen i Eskilstuna kommun. Syftet med uppföljningen har varit att säkerställa att de lagar och förordningar som är styrande för verksamheten följs och att de villkor som ställs i avtalet och de utfästelser som transportören gjort är uppfyllda. Uppföljningen visar att säkerhet kring skolskjutsarna är god.

Uppföljningen granskar punkter i avtal och paragrafer i lagen som särskilt berör trafiksäkerhetsaspekter och omfattat tre huvudområden:

  • Granskning av dokument och organisation som innebär att t ex trafiktillstånd och behörighet/utbildning hos förare kontrolleras. Dessutom kontrolleras transportörens egenkontroll av droger, störningsrutin och synpunktshantering.
  • Fordonskontroll omfattar kontroll av bälten, alkolås, däck, skyltning, utrustning i fordon och fordonets skick i övrigt.
  • Förarintervjuerna omfattar ett flertal av de punkter som ingår i dokumentgranskning/organisation. Syftet är att kontrollera de uppgifter som företagsledningen lämnat och fastställa om det finns en samstämmighet i uppgifterna mellan förare och ledning samt om samsyn råder mellan förarna.

De punkter där transportören inte alls eller endast delvis uppfyllt kraven har sorterats i två kategorier, anmärkningar och avvikelser. Med anmärkningar avses fel som uppdagats i kontrollen och där felet kan innebära att trafiksäkerheten äventyras. Med avvikelser avses brister som inte är att betrakta som fel och där trafiksäkerheten inte anses stå på spel.

Uppföljningen visar att ordningen i företagen är godtagbar och man har kunnat uppvisa merparten av de dokument som efterfrågas. Skolskjutsen i Eskilstuna utförs med god kvalité, trots ett par anmärkningar och avvikelser. Samtliga påvisade brister har åtgärdats av transportörerna under hösten 2010.