Hur man överklagar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Beslut om skolskjuts fattas av rektor/skolchef på delegation av kommunens Barn- och utbildningsnämnd.

Om du anser att ett beslut om skolskjuts är felaktigt har du som är berörd av beslutet normalt rätt att få lämpligheten och lagligheten i beslutet  prövat genom förvaltningsbesvär. I vissa fall är överklaganderätten begränsad genom s. k. laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Denna rätt till överklagande gäller alla kommunmedlemmar även om man inte är direkt berörd av beslutet. Prövningen av överklagandena sker i båda fallen av förvaltningsrätten.

Nedan gäller för både förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Överklagandet måste vara skriftligt.

I överklagandet ska du ange namn,  personnummer, adress och telefonnummer till din bostad och arbetsplats eller andra uppgifter av betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

I överklagandet ska du också ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt, dvs. vilka omständigheter du stöder ditt överklagande på. Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som du har hänvisat till före klagotidens utgång. 

Överklagandet måste vara egenhändigt undertecknat av dig eller ditt ombud. Om du anlitar ombud bör du även skicka med en fullmakt som visar att ombudet har rätt att företräda dig.

Överklagandetiden är:

För laglighetsprövning ska överklagandet ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att nämndens protokoll över beslutet justerats. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.

För förvaltningsbesvär ska överklagandet ha inkommit till Barn- och utbildningsnämnden, Eskilstuna kommun senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men du ska skicka det till Barn- och utbildningsnämnden på adress: Barn- och utbildningsnämnden, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna.

När beslutet skickas till berörd person bifogas alltid besvärshänvisning där det framgår vilken typ av överklagande som gäller just det beslutet.