Överklagan av skolskjutsbeslut

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Om du är missnöjd med beslutet om skolskjuts kan du överklaga beslutet du fått antingen genom s. k. laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Överklagandet skickas i båda fallen  till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsbesvär

Beslut om skolskjuts som fattas enligt  för elever som går i den skola kommunen placerat dem i kan överklaga sitt beslut genom förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen).  Domstolens prövnng av ärendet  är fullständig och omfattar således både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Det är bara den som är direkt berörd av beslutet som kan överklaga.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) 

Skolskjutsbeslut som har fattats för elever som valt att gå i en annan skola, kommunalt eller enskilt driven, än den kommunen skulle placerat dem i kan överklagas genom laglighetsprövning (beslutet är fatta enligt 2a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen). Det är en begränsad form av överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Alla kommunmedlemmar kan överklaga ett sådant beslut.