Regelverk mm

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Flicka som åker skoljskjuts

 

Vem har rätt till skolskjuts

En elev i en kommunal grundskola har rätt  till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet enligt 10 kap 32 § Skollagen. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle placerat dem i. Men skolskjuts kan ges även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. På samma sätt hanteras skolskjuts för elever i grundsärskolan, 11 kap 31 §. 
Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansökan

Normalt krävs ingen särskild ansökan för en elev som behöver skolskjuts enbart på grund av skolvägens längd. Anordnandet av sådan skolskjuts ingår i skolans ordinarie planering inför läsårsstarten samt löpande under skolåret.

Ansökan om skolskjuts ska göras när

• En elev bor växelvis hos båda föräldrarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda föräldrarna

• En elev vill anföra trafikfarlig väg, funktionshinder eller annan särskild omständighet i sin ansökan.

 Ansökan om skolskjuts 

Skolskjutsens utformning

Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden och skolan. Resorna sker med Elevkortet med Länstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

Om allmän kollektivtrafik saknas eller av något skäl inte kan användas, tillhandahåller Eskilstuna kommun skolskjuts genom särskilt upphandlade skolbussar. För närvarande är det Tuna Trafik AB, Svalbovikens Buss AB och Axelssons Turisttrafik AB som kör skolbussarna i kommunen.

När varken allmän kollektivtrafik eller upphandlade skolbussar kan användas beställs transporterna via SAMRES beställningscentral och utförs av transportörer knutna till den. Skolskjuts beställd genom SAMRES beställningscentral samordnas normalt med särskolans elever och färdtjänstresenärer.

För mer information om Elevkort och skolskjuts för grundskolan, kontakta skolan.